PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 18 februari 2018 zondagsnieuws 18 februari 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 18 februari 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot
Ouderling: Rineke Overbeek, Diakenen: Esther Mol en Annet Grobben, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman.
Vanmorgen vieren wij het Heilig Avondmaal.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Deuteronomium 8: 2-3 en Marcus 1: 12-15.
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar dhr. en mevr. Wijnbergen, Vretberg 9, 7546 DE Usselo.
en als groet en bemoediging naar Annemiek Egberink, Egberinksweg 1, 7548 RS Boekelo.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, naar 40 dagentijdcollecte Kerk in Actie - Syrië en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.

Toelichting 40 dagentijdcollecte Kerk in Actie:
In de 40 dagen tijd gaat de collecten naar zes wereldwijde projecten. Het Thema is: Onvoorwaardelijke liefde.
Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt,
Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst.
Deze zondag is de opbrengst van de collecte voor die moeders die gevlucht zijn uit Syrië met hun kinderen. Ze zijn neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek en vaak ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen.
Partnerorganisatie IOCC ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Overleden
Op zondag 11 februari jl. is overleden Arend Jan Herman Nijenhuis in de leeftijd van 82 jaar.
Jan woonde samen met zijn vrouw, en het gezin van zijn dochter en schoonzoon aan de Arendsweg 85 in de Broekheurne.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 16 februari jl. in de kerk van de Protestantse Gemeente te Usselo, waarna hij in besloten kring begeleid is naar het crematorium.

Wij leven mee met
Mevr. Goolkate-Berenbroek, Berenbroeksweg 70, zij verblijft in het Hospice, Het Bijvank 155, 7544 DB Enschede,
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Ontmoetingsmorgen
Allen heel hartelijk welkom op de ontmoetingsmorgen op donderdag 1 maart om 10.30.uur.
Bij Annet Grobben Oude Haaksbergerdijk 2
Graag een mail of een telefoontje als u wilt komen. 053-4282193

Voedselbank
Vanaf deze week staat de doos voor de voedselbank klaar. Deze blijft de hele vastentijd staan. Graag doen wij een beroep op u om producten mee te nemen voor diegene die afhankelijk zijn van de voedselbank. Het boodschappenlijstje staat in Drieklank.
Bij voorbaat dank. De Diaconie.

Dienst volgende week zondag 25 februari
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. J. Bouwmeester

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

Deuteronomium 8: 2-3
2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw ​hart​ leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.

Marcus 1:12-15
12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door ​Satan​ op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en ​engelen​ zorgden voor hem.
14Nadat Johannes gevangen was genomen, ging ​Jezus​ naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het ​koninkrijk van God​ is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ ENSCHEDE
Tel. 053-4778999

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.