PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 25 februari 2018 zondagsnieuws 25 februari 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 25 februari 2018
De liturgische kleur is paars.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. J. Bouwmeester uit Enschede.
Ouderling: Jan ter Mors, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: René Jongejeugd, collectant: Riet Ploeger,
Organist: René van Dijken.
Omdat de diaconie van onze gemeente niet voldoende leden heeft, zouden de diakenen te vaak dienst moeten doen. Om hun taak te verlichten hebben wij Riet Ploeger en Greetje van der Valk bereid gevonden om zo nu en dan de taak van de diaken in de dienst over te nemen.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: 1 Koningen 19, 9 – 18 en Marcus 9, 2 – 10.
De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar mevr. H.H. van Ulzen-ter Borg, Beckumerstraat 33a, 7548 BD Boekelo.
en als groet en bemoediging naar Mevr. Nijhuis-Hesselink, Winterhaarweg 220, 7547 PTEnschede.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie: bestemd voor een doel in ons eigen land: Schuldhulpmaatje project. Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Kerk in actie nam met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatje. Binnen dit project worden vrijwilligers opgeleid om mensen met beginnende schulden te begeleiden en te coachen. In de 40 dagen tijd gaan de collecten naar zes wereldwijde projecten. Het Thema is: Onvoorwaardelijke liefde. Bij de uitgang is de collecte voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
en mevr. Voortman-Slijkhuis, Usselerrietweg 110, 7546 PE Enschede,
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Overleden
Op maandag 19 februari j.l. is overleden Gerda Johanna Hesselink-Nijhuis in de leeftijd van 95 jaar.
Gerda was weduwe van Gerrit Jan Hesselink en moeder van zoon Jan. Zij woonde aan de Helmerstraat 241 in Usselo. De laatste jaren woonde zij in Woonzorgcentrum Careaz te Borculo.
De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 24 februari in de kerk van de Protestantse Gemeente te Usselo.

Agenda
Volgende week is er kindernevendienst en oppasdienst (eerste zondag van de maand).

U bent allemaal heel hartelijk welkom op de ontmoetingsmorgen op donderdag 1 maart om 10.30.uur, bij Annet Grobben Oude Haaksbergerdijk 2. Graag een mail of een telefoontje als u wilt komen. 053-4282193 Vervoer hoeft geen probleem te zijn wij komen u graag halen. Wij hopen op een goede opkomst.
De Diaconie.

Dienst volgende week zondag 4 maart
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O.Haasnoot.

Voedselbankactie tijdens de 40-dagentijd van 18 februari tot 25 maart.
De dozen staan bij de garderobe. Producten die hiervoor geschikt zijn: ingeblikte groente, pasta’s. Rijst, koeken, koffie, suiker, toiletartikelen, nootjes, beschuit, crackers, etc……… We kunnen toch weer op u rekenen.
De Diaconie.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

1 Koningen 19, 9 – 18
Elia op de Horeb
9Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10Elia​ antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw ​verbond​ met hen naast zich neergelegd, uw ​altaren​ verwoest en uw ​profeten​ gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13Toen ​Elia​ dat hoorde, sloeg hij zijn ​mantel​ voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14Elia​ antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw ​verbond​ met hen naast zich neergelegd, uw ​altaren​ verwoest en uw ​profeten​ gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15De HEER zei tegen ​Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van ​Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot ​koning​ van ​Aram​ ​zalven.16Jehu, de zoon van Nimsi, moet je ​zalven​ tot ​koning​ van Israël, en ​Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger ​zalven.17Wie ontkomt aan het ​zwaard​ van Hazaël, zal gedood worden door ​Jehu. En wie ontkomt aan het ​zwaard​ van ​Jehu, zal gedood worden door ​Elisa.18Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’

Marcus 9, 2 – 10
Een stem uit de hemel
2Zes dagen later nam ​Jezus​ ​Petrus, ​Jakobus​ en ​Johannes​ met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3zijn ​kleren​ gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen.4Toen verscheen ​Elia​ aan hen, samen met ​Mozes, en ze spraken met ​Jezus. 5Petrus​ nam het woord en zei tegen ​Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie ​tenten​ opslaan, een voor u, een voor ​Mozes​ en een voor ​Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve ​Jezus, die nog bij hen stond. 9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de ​Mensenzoon​ uit de dood zou zijn ​opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. 

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ ENSCHEDE
Tel. 053-4778999

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.