PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 13 mei 2018 zondagsnieuws 13 mei 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 13 mei 2018
De liturgische kleur is wit.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. C. de Jonge uit Enschede
Ouderling: Rineke Overbeek. Diaken: Esther Mol.Kerkrentmeester: Jan Berenbroek; Koster: Rene Jongejeugd. Organist: Peter Slotman.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Genesis 6:5-22 en Johannes 17:20-26.
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Ria Spenkelink, Groenelaan 55; zij moest weer voor opname naar het ziekenhuis.
Als groet en felicitatie naar dhr. H.G. Berenbroek, Buurserstraat 500; hij werd 80 jaar op 9 mei j.l.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Agenda
aanstaande dinsdag 15 mei is er van 19.00-20.30 uur "aandachtig bijbel lezen". We lezen met elkaar uit Genesis 11: 1-9 in de Gerfkamer. Het gaat om oerverhalen in de bijbel, die voor de gehele mensheid zijn geschreven. Over hoe mensen er voor God en elkaar zijn, hoe je in de doodskist komt en er nieuw leven aanbreekt, hoe mensen elkaar broeders zijn en elkaar doden, kortom de hedendaagse geschiedenis is in de eerste bijbelboeken dagelijks kost. Wat wil de Eeuwige ons daarmee zeggen? ds. Olaf Haasnoot
Dienst volgende week zondag 20 mei, 1e pinksterdag.
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds.O.Haasnoot. Volgende week zondag zingt de cantorij in de Pinksterdienst. Thema: Hoe waait de wind, wat doet de pneuma en wat is de Geest?

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen
Genesis 6: 5-22
Noach
5De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. 6Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. 7Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het ​vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. 8Alleen ​Noach​ vond bij de HEER ​genade.
9Dit is de geschiedenis van ​Noach​ en zijn nakomelingen. ​Noach​ was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. 10Hij had drie zonen: ​Sem, ​Cham​ en ​Jafet.
11In ​Noachs​ tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol ​onrecht. 12Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, 13zei hij tegen ​Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol ​onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. 14Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met pek. 15Maak hem driehonderd ​el​ lang, vijftig ​el​ breed en dertig ​el​ hoog. 16Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant één ​el​ openlaten; de ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. 17Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen. 18Maar met jou zal ik een ​verbond​ sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. 19En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. 20Van alle soorten vogels, van alle soorten ​vee​ en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven blijven. 21Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben.’ 22Noach​ deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.

Johannes 17: 20-26

20Ik ​bid​ niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
24Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de ​liefde​ waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’


(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.