PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 20 mei 2018 zondagsnieuws 20 mei 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 20 mei 2018 1e Pinksterdag.
De liturgische kleur is rood.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.Haasnoot m.m.v. de cantorij.
Ouderling: Roel ter Borg Diaken: Mieke Lippinkhof Kerkrentmeester: Riette Wissink Koster: Rene Jongejeugd. Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Genesis 11:1 t.m. 9 en Handelingen 2:1-13.

De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar dhr. H. Abbink, Nw.Kampweg 130; en als groet en felicitatie naar dhr. H.Lubbers, Vretberg 11 die op 14 mei j.l. 80 jaar is geworden.

De collecten:
1e Collecte. Pinksterzending: Versterk de kleine kerken in Bangladesh.In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh, partner van Kerk in Actie biedt hulp in allerlei vormen.
Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en schrijven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen of schrijven, dus iedere hulp is welkom! De volwassenen kunnen ook bijbelonderwijs en alfabetiseringscursussen volgen.
Daarnaast biedt de kerk vrouwen naailessen aan, zodat ze uit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden, krijgen een klein microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook krijgen gemeenteleden microkredieten om zelf groente verbouwen of een koe te verzorgen om zo hun inkomsten te vergroten. Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens. Vandaag met Pinksteren, is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk in Bangladesh. Geef aan de collecte en steun wereldwijd kerken om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn. Hartelijk Dank.
2e collecte Plaatselijke Gemeente.
Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Dienst volgende week zondag 27mei.
Usselo: 10.00 uur voorganger ds. G.J. Bouwmeester.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

Genesis 11: 1- 9
Babel
111Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik.7Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt.9Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEERverwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.


Handelingen 2: 1-13
De komst van de heilige Geest
21Toen de dag van het ​Pinksterfeest​ aanbrak waren ze allen bij elkaar.2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de ​heilige​ Geest​ en begonnen op luide toon te spreken in ​vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome ​Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de ​apostelen​ en de andere ​leerlingen​ in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, ​Meden​ en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook ​Joden​ uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden​ en ​proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.