PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 3 juni 2018 zondagsnieuws 3 juni 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 3 juni 2018
De liturgische kleur is groen.

Twekkelo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot
Vandaag is er kindernevendienst en oppasdienst
Ouderling: Jan ter Mors, Collectant: Riet Ploeger, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Gerard Overbeek, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst bent u weer van harte welkom in het Kulturhus.

De schriftlezingen zijn:
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Ria Teussink, Lammerinkweg 9, 7546 RD, Enschede.
en als groet en felicitatie naar Gerda en Bennie Grotenhuis, Hengelosestraat 448, 7521 AN, Enschede.

De collecten:
De collecte tijdens de dienst voor de diaconie is bestemd voor de CliniClowns. CliniClowns Nederland bestaat uit ruim 80 clowns en 50 kantoormedewerkers . Zij worden ondersteund door zo’n 180 vrijwilligers en ambassadeurs, verspreid over heel Nederland. Ze zorgen voor waardevolle momenten bij zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie. Ze laten hen beter voelen. Ze ontspannen, zijn meer positief en ervaren een afname van gevoelens van angst en pijn. Op die manier draagt CliniClowns als partner in de zorg op een positieve manier bij aan het welzijn van kinderen en mensen met dementie in een kwetsbare situatie.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Agenda
Maandag 4 juni 8 uur: kerkenraadsvergadering in de Gerfkamer.

Ontmoetingsmorgen.
Wij willen u er graag op attenderen, dat er weer een ontmoetingsmorgen is op donderdag 14 juni om 10.30 uur bij Annet Grobben. Oude Haaksbergerdijk 2. Iedere ochtend staat op zich en onze eigen Olaf Haasnoot is hierbij ook aanwezig. Wilt u ook komen, stuur dan even een mail naar: of bel: 053-4282193.
Geen vervoer? Wij komen u graag halen.

Dienst volgende week zondag 10 juni
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. C. de Jonge uit Enschede

Zondag 17 juni is er weer een gemeenteledendienst.
De dienst wordt voorbereid door Gé Vink, die in de dienst zal voorgaan en door Roel ter Borg. De band Spark uit Enschede zorgt voor de muzikale begeleiding. Het belooft een mooie en leuke meezing dienst te worden.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

Deuteronomium 26: 4-11
4Als de ​priester​ de mand in ontvangst heeft genomen en die voor het ​altaar​ van de HEER, uw God, heeft neergezet, 5moet u het volgende voor de HEER belijden: ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij trok naar Egypte en woonde daar als ​vreemdeling​ met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. 6De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen: ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid.7Toen klaagden we de HEER, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. 8En deHEER bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. 9Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing.10HEER, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u me gegeven hebt.’ Bied de HEER, uw God, zo uw gaven aan en kniel voor hem neer. 11Daarna mag u, samen met de ​Levieten​ en de ​vreemdelingen​ die bij u wonen, een feestmaal houden met al het goede dat u en uw ​familie​ van hem hebben ontvangen.


Marcus 2:23- 3: 6

23Eens liep hij op een ​sabbat​ tussen de korenvelden door. Zijn ​leerlingen​ gingen de velden in en begonnen aren te plukken. 24‘Kijk eens!’ zeiden de farizeeën tegen hem. ‘Waarom doen ze iets dat op ​sabbat​ niet mag?’ 25Maar hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat ​David​ deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? 26Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen ​hogepriester​ – en at van de ​toonbroden, waarvan alleen de ​priesters​ mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ 27En hij voegde eraan toe: ‘De ​sabbat​ is er voor de mens, en niet de mens voor de ​sabbat; 28en dus is de ​Mensenzoon​ ook ​heer​ en meester over de ​sabbat.’

31Weer ging hij naar de ​synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. 2Ze letten op hem om te zien of hij die op ​sabbat​ zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. 3Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden staan.’ 4Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op ​sabbat​ doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. 5Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen de man die in het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. 6De farizeeën verlieten de ​synagoge​ en gingen meteen met de ​herodianen​ overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.