PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 10 juni 2018 zondagsnieuws 10 juni 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 10 juni 2018
De liturgische kleur is groen

Usselo: 10 uur voorganger: Ds. C. de Jonge
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Jan Beerenbroek, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Genesis 34 en Marcus 3: 20-30

De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Mevrouw Wagelaar- ter Heegde,
en als groet en felicitatie naar Hennie Lippinkhof.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het vredescentrum Barbara Ford in Guatemala. Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Barbara Ford ,een partner organisatie van kerk in actie wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Dienst volgende week zondag 17 juni
Usselo: 10.00 uur:
Ggemeenteledendienst.
De dienst wordt voorbereid door Gé Vink, die in de dienst zal voorgaan en door Roel ter Borg. De band Spark uit Enschede zorgt voor de muzikale begeleiding. Het belooft een mooie en leuke meezing dienst te worden.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de privacywet genoemd, worden voorlopig de adresgegevens van de gemeenteleden die de bloemen krijgen wel op de papieren versie van het Zondagsnieuws geplaatst, maar niet meer in het Zondagsnieuws op de website van onze gemeente.

Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

Genesis 34
341Op een dag ging ​Dina, de dochter van Lea en ​Jakob, eens kijken bij de meisjes van dat land. 2Zij werd opgemerkt door Sichem, een van de zonen van de Chiwwiet Chamor, die over dat gebied heerste. Hij overweldigde en ​verkrachtte​ haar. 3Maar omdat hij zich onweerstaanbaar tot ​Dina​ aangetrokken voelde en verliefd op haar was, deed hij zijn best om het meisje voor zich te winnen. 4‘Zorg ervoor dat dat ​kind​ mijn vrouw wordt,’ zei hij tegen zijn vader Chamor. 5Het was ​Jakob​ wel ter ore gekomen dat Sichem zijn dochter had onteerd, maar zijn zonen waren op dat moment in het veld bij het ​vee, en hij ondernam niets zolang zij niet thuis waren. 6Chamor, Sichems vader, kwam bij ​Jakob​ om met hem te praten. 7Zodra ​Jakobs​ zonen van het gebeurde hadden gehoord, waren zij naar huis gekomen. Ze voelden zich diep gekrenkt en waren woedend omdat Sichem gemeenschap had gehad met hun zuster en zich schuldig had gemaakt aan iets dat voor de Israëlieten een schandelijk en ontoelaatbaar vergrijp is. 8Chamor deed hun een voorstel: ‘Sichem, mijn zoon, houdt zielsveel van uw zuster. Daarom verzoek ik u haar aan hem uit te ​huwelijken. 9En verbind u ook door andere ​huwelijken​ met ons: geef ons uw dochters en trouw zelf met die van ons. 10En blijf dan bij ons, het land ligt voor u open: u kunt er wonen, er vrij in rondtrekken en er grond kopen.’ 11Sichem zelf zei tegen ​Dina’s vader en broers: ‘Bewijs mij alstublieft die ​gunst, dan geef ik u wat u maar wenst. 12Vraag gerust een hoge ​bruidsprijs​ van me en grote geschenken, ik geef u alles wat u verlangt, als u mij het meisje maar tot vrouw wilt geven.’ 13Jakobs​ zonen gaven Sichem en zijn vader een listig antwoord; dat deden ze omdat Sichem hun zuster ​Dina​ had onteerd. 14‘Dat kunnen we niet doen,’ zeiden ze, ‘onze zuster aan iemand geven die niet ​besneden​ is, dat zou voor ons een schande zijn. 15Wij kunnen uw verzoek alleen inwilligen op voorwaarde dat u net zo wordt als wij, dat iedereen van het mannelijk geslacht bij u wordt ​besneden. 16Dan geven wij onze dochters aan u en trouwen wij met uw dochters, en dan blijven we bij u wonen en kunnen wij één volk worden. 17Maar als u geen gehoor geeft aan deze eis, als u zich niet laat ​besnijden, halen we onze zuster terug en vertrekken.’ 18Met dat voorstel konden Chamor en zijn zoon Sichem instemmen.
19De jongeman wilde geen moment wachten met de uitvoering ervan, want hij begeerde ​Jakobs​ dochter vurig. Hij had meer invloed dan wie ook van zijn familieleden. 20Samen met zijn vader Chamor ging hij naar de ​stadspoort. Tegen de mannen die daar bijeen waren, zeiden ze: 21‘Die mensen hebben vredelievende bedoelingen. Laat hen daarom hier wonen en vrij in ons land rondtrekken; er is immers ruimte genoeg voor hen in ons land. Wij kunnen met hun dochters trouwen, en onze dochters kunnen we aan hen geven. 22Maar ze stellen één voorwaarde voordat ze bereid zijn om bij ons te wonen en één volk met ons te worden: al onze mannen en jongens moeten worden ​besneden, net als zij. 23Denk u eens in – hun hele veestapel en al hun bezittingen zullen voor ons zijn! Laten we hun dus ter wille zijn, dan blijven ze bij ons.’ 24Allen die in de ​stadspoort​ bijeen waren gekomen gaven gehoor aan de oproep van Chamor en Sichem, en zo werden allen van het mannelijk geslacht die daar bijeen waren, ​besneden. 25Drie dagen later, toen de mannen van Sichem koortsig waren, pakten twee van ​Jakobs​ zonen, ​Simeon​ en ​Levi, die volle broers van ​Dina​ waren, hun ​zwaard​ en overvielen de stad, waar niemand op onraad bedacht was. Ze doodden alle mannen. 26Ook Chamor en zijn zoon Sichem brachten ze om het leven. Ze haalden ​Dina​ uit Sichems huis en vertrokken. 27Daarop beroofden ​Jakobs​ andere zonen de slachtoffers en plunderden de stad, omdat hun zuster onteerd was.28Schapen, ​geiten, runderen, ezels, en alles wat er in de stad of op het veld te vinden was maakten ze buit. 29Alle bezittingen namen ze mee, en de vrouwen en ​kinderen​ voerden ze als gevangenen weg; ze roofden de ​huizen​ helemaal leeg.
30Jakob​ maakte ​Simeon​ en ​Levi​ verwijten. ‘Jullie hebben mij in het ongeluk gestort,’ zei hij, ‘want jullie hebben mij een slechte naam bezorgd bij de inwoners van dit land: de Kanaänieten en de Perizzieten. Ik heb maar een handjevol mannen, dus als ze met zijn allen tegen mij optrekken, zullen ze me verslaan en word ik met mijn hele ​familie​ vermoord.’ 31Maar zij antwoordden: ‘Moesten we onze zuster dan als een ​hoer​ laten behandelen?’

Marcus 3: 20-30
Jezus, de schriftgeleerden en zijn verwanten
20Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. 21Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op ​weg​ om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. 22Ook de ​schriftgeleerden​ die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is ​bezeten​ door Beëlzebul,’ en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.’ 23Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in ​gelijkenissen: ‘Hoe kan ​Satan​ zichzelf uitdrijven? 24Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; 25als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. 26En als ​Satan​ tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. 27Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. 28Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden ​vergeven,29maar wie lastertaal spreekt tegen de ​heilige​ Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen ​vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ 30Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is ​bezeten​ door een ​onreine geest.’

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.