PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 17 juni 2018 zondagsnieuws 17 juni 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 17 juni 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: Gré Vink.
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: Gerard Roosink.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

Vandaag is het een gemeenteledendienst, voorbereid door Gré Vink en Roel ter Borg De band Spark uit Enschede zal medewerking verlenen aan de dienst.
De liederen die in de dienst worden gezongen, worden geprojecteerd op de muur voor in de kerk. U wordt natuurlijk uitgenodigd om alle liederen met de band Spark mee te zingen. Een aantal liederen zullen voor u niet zo bekend zijn, maar met de ondersteuning van de band moeten we samen een heel eind komen.

De schriftlezingen zijn: Exodus 33, vers 12 tot en met 17 en Romeinen 8, vers 38 en 39
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar dhr. P.Huber;
en als groet en felicitatie naar mevr. G.D. Holtkamp- Hoenink.

De collecte tijdens de dienst is voor Inloophuizen. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt kerk in actie
diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen en psychische beperkingen bij deze mensen een rol. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Felicitatie voor de geslaagden
Er zijn ook een aantal gemeenteleden geslaagd. Als felicitatie hebben we voor hen een zonnebloem met een reep chocola.
De geslaagden zijn: Emma Tobias Laging Brok, Joost Aalpol en Niels Mandemaker.
Wij zijn niet alwetend, dus als u een gemeentelid weet die ook geslaagd is, geef dat dan even door aan een van de kerkenraadsleden.

Dienst volgende week zondag 24 juni
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. W. Ekker uit Enschede

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen
Exodus 33, vers 12 tot en met 17
12Mozes​ zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind.” 13Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’14De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’ 15Mozes​ zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. 16Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’ 17DeHEER zei tegen ​Mozes: ‘Ik verzeker je​ dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.’


Romeinen 8, vers 38 en 39
38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, ​engelen​ noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ van God, die hij ons gegeven heeft in ​Christus​ ​Jezus, onze ​Heer.

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.