PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 24 juni 2018 zondagsnieuws 24 juni 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 24 juni 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. W. Ekker
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Job 30: 15 - 26; 38: 1 en Marcus 4: 26 - 34
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. M.J. Gröneveld Oosterkamp
en als groet en felicitatie naar mevr. Z.F. Heutink- Bolk, zij is 18 juni 98 jaar geworden.

De collecten: de collecte tijdens de dienst is voor Tactus verslavingszorg.
Het fenomeen verslaving is van alle tijden. Alcoholisme, drugs-en seksverslaving bestaan al zo’n beetje sinds mensenheugenis, maar ook relatief nieuwe vormen van verslaving zoals obsessief gamen en internetten zorgen voor grote problemen. Mensen die op doorverwijzing van een huisarts bij Tactus terecht komen krijgen behandeling van de verslaving, begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding en financiën. Daarnaast is herstel van sociale contacten belangrijk.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Kerkelijke inzegening huwelijk
Op vrijdag 6 juli a.s. geven Jos Bonke en Nienke de Haan elkaar het ja-woord. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 15.30 uur in de Protestantse Kerk te Usselo door ds. M. Schepers - v.d.Poll.

Dienst volgende week zondag 1 juli
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. M. Marsman uit Tubbergen.

Pastorale zorg.
Onze predikant ds. Olaf Haasnoot heeft vakantie tot 9 juli.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen
Job 30: 15-26
15Verschrikkingen storten zich over me uit, mijn ​eer​ wordt weggevaagd als door de wind,
als een wolk vervliegt mijn aanzien.
16Nu stroomt het leven uit mij weg, ik ontsnap niet meer aan mijn ellende.
17’s Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten, het ​bloed​ in mijn aderen komt niet tot rust.
18Hij rukt met geweld aan mijn kleed, omklemt mij met de kraag van mijn ​mantel.
19Hij heeft me neergesmeten in het slijk en ik ben als stof, als as geworden.
20Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet; ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien.
21U bent wreed voor mij geworden, met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd.
22U tilt me op en laat me rijden op de wind, uw woedende storm schudt mij heen en weer.
23Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft, naar het ​huis​ van samenkomst voor alle levenden.
24Maar keert men zich tegen een mens in nood, wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept?
25Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde? Had ik geen medelijden met de behoeftige?
26Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam, het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.
Job 38: 1
Gods antwoord aan Job
1En de HEER antwoordde ​Job​ vanuit een storm. Hij zei:

Marcus 4: 26 - 34
26En hij zei: ‘Het is met het ​koninkrijk van God​ als met een mens die ​zaad​ uitstrooit op de aarde: 27hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het ​zaad​ ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de ​sikkel​ in, omdat het tijd is voor de ​oogst.’
30En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het ​koninkrijk van God​ vergelijken en door welke ​gelijkenis​ kunnen we het voorstellen?31Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het ​gezaaid​ wordt. 32Maar als het na het ​zaaien​ opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33Met zulke en andere ​gelijkenissen​ verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; 34hij sprak alleen in ​gelijkenissen​ tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn ​leerlingen, verklaarde hij hun alles.

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.