PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 5 augustus 2018 zondagsnieuws 5 augustus 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 5 augustus 2018
De liturgische kleur is groen.

Twekkelo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot
Vandaag is er kindernevendienst en oppasdienst ((eerste zondag van de maand))
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Gerard Overbeek, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst bent u weer van harte welkom in het Kulturhus.

De schriftlezingen zijn: Deuteronomium 10:12-21 en Marcus 7:1-23
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar de heer R.H. Geerdink,
En als groet en bemoediging naar de heer J.G. ter Brugge.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Dienst volgende week zondag 12 augustus
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. Janssen uit Losser

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen

Lezing Deuteronomium10:12-21

Gehoorzaamheid leidt tot voorspoed
12Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ​ontzag​ voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met ​hart​ en ziel dient 13en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. 14De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft, 15heeft toch alleen voor úw voorouders ​liefde​ opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, ​uitgekozen!16Besnijd​ daarom uw ​hart​ en wees niet langer halsstarrig. 17Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; 18hij verschaft ​weduwen​ en wezen​ recht, neemt ​vreemdelingen​ in bescherming en voorziet hen van voedsel en ​kleding. 19Ook u moet ​vreemdelingen​ met ​liefde​ behandelen, want u bent zelf ​vreemdelingen​ geweest in Egypte.
20Toon ​ontzag​ voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. 


Marcus 7:1-23

Rein en onrein
71Ook de ​farizeeën​ en enkele van de ​schriftgeleerden​ die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2En toen ze zagen dat sommige ​leerlingen​ brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen 3(de ​farizeeën​ en alle andere ​Joden​ eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, 4en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van ​bekers​ en ​kruiken​ en ketels ), 5toen vroegen de ​farizeeën​ en de ​schriftgeleerden​ hem: ‘Waarom houden uw ​leerlingen​ zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ 6Maar hij antwoordde: ‘Wat is de ​profetie​ van ​Jesaja​ toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:
“Dit volk eert mij met de lippen,
maar hun ​hart​ is ver van mij;
7tevergeefs vereren ze mij,
want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”
8De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’9En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! 10Heeft ​Mozes​ niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? 11Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ betekent), 12‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, 13en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’ 14Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht.15Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem ​onrein​ maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem ​onrein​ maken.’
17Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn ​leerlingen​ hem om uitleg over deze uitspraak. 18Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem ​onrein​ kan maken 19omdat het niet in zijn ​hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen ​rein.20Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem ​onrein. 21Want van binnenuit, uit het ​hart​ van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, ​diefstal, ​moord,22overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 23al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens ​onrein.’
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.