PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 12 augustus 2018 zondagsnieuws 12 augustus 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 12 augustus 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: Ds. W. Janssen uit Losser
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: René Jongejeugd, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Deuteronomium 5 vers 5b t/m 7 en 2 Koningen 22 vers 1 t/m 7.

Tijdens het kyriegebed zingt de gemeente “Heer ontferm U!” als de voorganger de woorden “Zo bidden en zingen wij” heeft uitgesproken.

Tijdens de voorbeden zingt de gemeente “Heer verhoor ons” als de voorganger de woorden “Zo bidden en zingen wij” heeft uitgesproken.

De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. Oosterveld, De Posten,
en als groet en bemoediging naar mevr. Zijdeveld, Het Saalmerink , Haaksbergen,  beide ter bemoediging

De collecte tijdens de dienst voor de diaconie, is vandaag bestemd voor het zendingswerk van Kerk
in Actie, zoals de school Fedeme in Kameroen. Mede dankzij uw hulp kunnen dit jaar 30 verstandelijk beperkte
kinderen op de school Fedeme passend onderwijs krijgen.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Lombok.
In het rampgebied zijn duizenden mensen dakloos geworden. De partners van kerk in actie zetten zich volop in voor slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen. Daarnaast bieden zijn medicatie, eten en drinken aan.
Helpt u mee om de getroffenen in Lombok eerste hulp te verlenen?
U kunt ook geld over maken op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van “Slachtoffers Lombok”

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Agenda
Zet zondag 16 september vast in uw agenda, want dan is het weer de Startzondag.
Dienst volgende week zondag 19 augustus
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. Olaf Haasnoot

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen
Deuteronomium 5, vers 5b t/m 7

Dit zei de HEER:
6‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
7Vereer naast mij geen ​andere ​goden.


2 Koningen 22, vers 1 t/m 7

Josia, koning van Juda
221Josia​ was acht jaar oud toen hij ​koning​ werd. Eenendertig jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja, uit Boskat. 2Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn voorvader ​David​ en hield zich daaraan: hij deed wat goed is in de ogen van de HEER.
3In het achttiende jaar van zijn regering stuurde ​koning​ ​Josia​ zijn hofschrijver Safan, de zoon van Asaljahu, de zoon van Mesullam, met de volgende opdracht naar de tempel van de HEER: 4‘Ga naar de ​hogepriester​ Chilkia en laat hem het zilver klaarleggen dat door het volk ten bate van de tempel is afgedragen en door de ​priesters​ die de ingang bewaken in ontvangst is genomen. 5Dat zilver moet ter hand worden gesteld aan de bouwmeesters die met het werk aan de tempel belast zijn, en die moeten het weer overhandigen aan de mensen die bezig zijn de bouwvallige gedeelten van de tempel te herstellen, 6de handwerkslieden, bouwers en metselaars, zodat ze balken en gehouwen steen kunnen aanschaffen om de tempel te repareren. 7Ze hoeven geen rekening over te leggen voor het zilver dat ze ontvangen, want ze zijn door en door betrouwbaar.’

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.