PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 19 augustus 2018 zondagsnieuws 19 augustus 2018

                                                              
                                                            
Z   O   N   D   A   G   S    N   I   E   U   W   S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag  19 augustus 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Genesis 29:14-30 en Marcus 7: 24-30
De  bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar 
en als groet en felicitatie naar de heer J.de Graaf, hij is afgelopen dinsdag 85 jaar geworden,
en als groet en felicitatie naar mevrouw Breukers, zij is afgelopen woensdag 85 jaar geworden.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, is voor de Rohingya’s die zijn gevlucht naar Bangladesh.
Kerk in actie heeft een verzoek doen uitgaan om een extra collecte te houden voor de Rohingya’s, die naar Bangladesh vluchten vanwege etnische zuiveringen in Myanmar. Bovendien wordt Bangladesh momenteel zwaar getroffen door enorme overstromingen. Er is weinig aandacht voor dit probleem op het nieuws. 
In Cox’s Bazaar, de regio in het zuiden waar de Rohingya’s heenvluchten leven 300.000 mensen op heuvels die vatbaar zijn voor aardverschuivingen. Vanwege hun armoede kunnen ze niet anders dan juist daar wonen. Er is dringend behoefte aan drinkwater ,voedsel en kleding. Vooral kinderen en oude mensen lijden het meest. Iedere zondag wordt er weer een beroep op ons gedaan om de medemens te helpen. U kunt ook
uw gift doneren via de site Kerk in Actie: Noodhulp overstromingen Bangladesh en Nepal.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
Mevrouw Meijer-Baltink. Zij is geopereerd en komt één dezer dagen weer thuis.
Roel ter Borg. Hij is geopereerd en is afgelopen dinsdag weer thuisgekomen.
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.    
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.                                                                                          

Agenda
190 jaar Uitvaartcentrum Varviksingel.
Op zaterdag 15 september a.s. viert “Uitvaartcentrum Varviksingel ” het 190-jarig bestaan !!!!.
U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Het wordt een dag vol informatie, wetenswaardigheden en workshops.
U kunt een uitnodiging meenemen van de koffietafel en de datum vast in uw agenda noteren.

16 september is het weer onze startzondag. Zet ook deze datum vast in uw agenda.

Dienst volgende week zondag 26 augustus 
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. A. Grandia uit Doesburg.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. 
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank. 

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ). 
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!! 
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen
Genesis 29:14-30
14‘Het is duidelijk,’ zei ​Laban, ‘dat je ​familie​ van me bent!’

Jakob​ was een volle maand bij ​Laban​ in ​huis​ 15toen deze tegen hem zei: ‘Het is niet nodig dat je voor niets voor mij werkt, alleen omdat je ​familie​ van me bent. Zeg me maar wat je loon moet zijn.’ 16Nu had ​Laban​ twee dochters; de oudste heette Lea, de jongste ​Rachel. 17Lea’s ogen hadden geen glans, maar ​Rachel​ was mooi en aantrekkelijk. 18Jakob​ was verliefd op ​Rachel, daarom zei hij tegen ​Laban: ‘Ik zal zeven jaar voor u werken om ​Rachel, uw jongste dochter.’ 19Laban​ antwoordde: ‘Ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven.’ 20Zo werkte ​Jakob​ zeven jaar om ​Rachel, maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen, zo veel hield hij van haar.
21Toen zei ​Jakob​ tegen ​Laban: ‘De termijn is om. Geef me nu mijn vrouw, ik wil met haar slapen.’ 22Laban​ nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. 23Toen de avond was gevallen bracht hij zijn dochter Lea bij ​Jakob, en ​Jakob​ sliep met haar. 24Ook gaf ​Laban​ haar een van zijn ​slavinnen​ mee, ​Zilpa.25’s Morgens ontdekte ​Jakob​ dat het Lea was met wie hij had geslapen. ‘Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen!’ wierp hij ​Laban​ voor. ‘Ik heb toch om ​Rachel​ bij u gewerkt? Waarom hebt u me zo bedrogen!’ 26Laban​ antwoordde: ‘Het is hier niet de gewoonte om de jongste vóór de oudste uit te ​huwelijken. 27Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijg je ook de ander, op voorwaarde dat je nog eens zeven jaar voor me werkt.’ 28Jakob​ stemde toe en wachtte tot de ​week​ om was; daarna gaf ​Laban​ hem zijn dochter ​Rachel​ tot vrouw. 29Ook gaf ​Laban​ haar een van zijn ​slavinnen​ mee, ​Bilha. 30Toen sliep ​Jakob​ ook met ​Rachel, en van ​Rachel​ hield hij echt, meer dan van Lea. En hij werkte nog eens zeven jaar bij ​Laban.


Marcus 7: 24-30
Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis

24Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. 25Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een ​onreine geest​ ​bezeten​ was. 26Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte hem om bij haar dochter de ​demon​ uit te drijven. 27Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de ​kinderen​ genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de ​kinderen​ hun brood af te pakken en het aan de ​honden​ te voeren.’ 28De vrouw antwoordde: ‘Heer, de ​honden​ onder de ​tafel​ eten toch de kruimels op die de ​kinderen​ laten vallen.’ 29Hij zei tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de ​demon​ heeft uw dochter al verlaten.’ 30En toen ze thuiskwam, lag haar ​kind​ op ​bed​ en bleek de ​demon​ verdwenen te zijn.

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.