PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 9 september 2018 zondagsnieuws 9 september 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 9 september 2018
De liturgische kleur is groen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. E.K.den Breejen.
Ouderling:Jan ter Mors; Diaken: Annet Grobben; Kerkrentmeester: Riette Wissink; Koster: Henk Aalpol;Organist: Peter Slotman. Collectant is Greetje van der Valk.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Deuteronomium 6:1-9 en Leviticus 19: 17-18 en Marcus 8:27-35 en Marcus 12:28-34.

De bloemen (3x) gaan als groet en bemoediging van ons allen naar
mevr. Silderhuis, en naar mw.G.Pil,
en naar dhr. Huberts
Wij leven mee met:
Mevr. G.Messelink,  die ernstig ziek is en in een hospice verblijft
Mevr. Roerink-Immink, nu in zorgcentrum Twekkelerveld.
dhr.E.Haarman,  na een ongeval;
mevr.H.H. van Ulzen-ter Borg,
hr.Lippinkhof,
mevr. Roerink, in de Posten- Enschede
hr. Wesseler
mevr. Duinhof
mevr.Groneveld
Verder:
-allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
-allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

De collecten:
1e collecte is voor jeugdwerk materiaal. Jop, jong protestant, ondersteunt jeugdwerkers via de website met honderden programma’s en ideeën en zijn gratis toegankelijk. Zo deelt Jop kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk. Geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s te ontwikkelen. De 2e collecte is voor de plaatselijke gemeente.
STARTZONDAG 16 september 2018
Zondag 16 september vieren we de start van het nieuwe seizoen. In de kerkdienst zullen de oudste kinderen van de nevendienst de stap zetten richting jeugdkerk. Het thema is praten¨ en hoe kun je dat beter doen dan bij een kop koffie of thee. We komen bij elkaar in het verenigingsgebouw en gaan de Es in voor een potje klootschieten. We lunchen samen en om te weten op hoeveel personen we mogen rekenen willen we graag dat u zich opgeeft. Dit kan bij Erna Nijhuis (06-28532959) of Riëtte Wissink (06-23726729).


De ontmoetingsmorgen is op donderdag 20 september om 10.30 uur bij Annet Grobben Oude Haaksbergerdijk 2. Iederéén is van harte welkom.Graag van te voren even een mail : Of telefonisch:053-4282193. Wij komen u graag ophalen.
Dienst volgende week zondag 16 september
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: ds. O.Haasnoot, startzondag.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Berichten over ziekte, als we meeleven met iemand moeten tonen of felicitaties graag doorgeven aan Greetje van der Valk ( Het is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE WENST U EEN GOEDE DIENST EN EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

Deuteronomium 6 vers 1 tot en met 9
61Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2U moet voor de HEER, uw God, ​ontzag​ tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw ​kinderen​ en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. 3Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.
De HEER is de enige
4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb daarom de HEER, uw God, lief met ​hart​ en ziel en met inzet van al uw krachten. 6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze uw ​kinderen​ in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar ​bed​ gaat en als u opstaat. 8Draag​ ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten van uw ​huis​ en op de ​poorten​ van de stad.

Leviticus 19 vers 17 en 18
17Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je 18door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

Marcus 8 vers 27 tot en met 35
Wie is Jezus?
27Jezus​ vertrok met zijn ​leerlingen​ naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn ​leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen ​Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ​Petrus​ antwoordde: ‘U bent de ​messias.’ 30Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.
31Hij begon hun te leren dat de ​Mensenzoon​ veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de ​schriftgeleerden​ verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam ​Petrus​ hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. 33Maar hij draaide zich om, keek zijn ​leerlingen​ aan en wees ​Petrus​ streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, ​Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
34Hij riep de menigte samen met de ​leerlingen​ bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn ​kruis​ op zich nemen en zo achter mij aan komen. 35Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het ​evangelie, zal het behouden. 

Marcus 12 vers 28 tot en met 34
niet afgedruk vanwege ruimtegebrek.
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.