PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 28 oktober 2018 zondagsnieuws 28 oktober 2018Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 28 oktober 2018
De liturgische kleur is groen.
Usselo: 10 uur voorganger:
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: René Jongejeugd, Organist: Peter Slotman.
Vandaag wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 59: 8-10 en Marcus 10: 46-52


De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar de heer en mevr. Dekker en voor de heer en mevr. Abbink beide waren 50 jaar getrouwd.


De collecten: tijdens de dienst voor onze eigen diaconie en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Dhr. Lippinkhof die nog in het MST verblijft,
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Agenda
Volgende week, zondag 4 november wordt de Dankdag gehouden. We zijn dankbaar dat wij hier in goede
omstandigheden mogen leven en brengen dit tot uitdrukking door fruitbakjes te bezorgen bij ouderen en zieken. Dit jaar krijgen de mensen die 82 jaar en ouder zijn de bakjes.


Dienst volgende week zondag 4 november, Dankdag.
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. G. Lambers Heerspink uit Delden


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, , Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.


Schriftlezingen
Jesaja 59: 8-10
8De weg van de ​vrede​ kennen ze niet,
waar zij gaan is geen recht te ontdekken.
Ze begeven zich op kronkelpaden;
wie daarop wandelt kent geen ​vrede.
9Daarom blijft het recht ver van ons
en is ​gerechtigheid​ voor ons onbereikbaar.
Wij hopen op licht, maar het is duister,
op een sprankje licht, maar we dolen in het donker.
10We tasten als blinden langs de muur,
we tasten rond als iemand die niets kan zien.
Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert,
in de kracht van ons leven lijken we dood.


Marcus 10: 46-52
46Ze kwamen in ​Jericho. Toen hij met zijn ​leerlingen​ en gevolgd door een grote menigte weer uit ​Jericho​ vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere ​Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47Toen hij hoorde dat ​Jezus​ uit ​Nazaret​ voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van ​David, ​Jezus, heb medelijden met mij!’ 48De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van ​David, heb medelijden met mij!’ 49Jezus​ bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50Hij gooide zijn ​mantel​ af, sprong op en ging naar ​Jezus. 51Jezus​ vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ 52Jezus​ zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)


 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.