PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 2 december 2018 zondagsnieuws 2 december 2018
Z O N D A G S N I E U W S
Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 2 december 2018, Eerste Advent
De liturgische kleur is paars.
Usselo: 10 uur voorganger: Ds. W. Ekker uit Enschede
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: René Jongejeugd, Organist: Peter Slotman.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.
Tijdens het aansteken van de zeven kaarsen wordt tijdens de Adventstijd lied 444 couplet 1 en 4 gezongen.
De schriftlezingen zijn: Zacharia 14: 4 t/m 9 en Lukas 24: 25 t/m 31.
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar voor mevr. Scholten-Nijhuis,  en naar de heer Damen.


De collecten: tijdens de dienst voor “Elk kind een koffer”.
De Deldense stichting Ekiko (Elk kind een koffer werd op 30 november 2012 opgericht en heeft tot doel om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen te voorzien van noodzakelijke materialen of kleding. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, komen soms zonder eigen pyjama, foto’s , toiletartikelen ,of speelgoed aan bij een pleeggezin. Dit moet anders vindt de stichting. De grootste drijfveer achter Elk kind een Koffer, is een kind iets eigens mee te geven. Bij een uithuisplaatsing zijn ouders vaak boos, teleurgesteld, onmachtigen en verdrietig. Geen situatie waarin met zorg een koffertje wordt gepakt. Daarom is dit een prachtig doel in de adventstijd om licht te geven aan kinderen in de “knel”.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Vandaag begint de Actie voor Mayano,
Wij hopen dat u allemaal blijft koffie drinken met een lekker stukje taart.
Heeft u nog bakjes voor de kerststukjes en het is lastig om mee te nemen. Wij komen ze graag halen even een telefoontje naar Mieke Lippinkhof 0653928328.

Op dinsdag 11 december gaan we weer kniepertjes bakken voor het project Manyano. We doen dit in het
verenigings gebouw van de kerk. Mensen die hier aan mee willen doen zijn van harte welkom om te helpen.
We kunnen om 18.30 uur beginnen. Beslag zal aanwezig zijn. De kniepertjes worden zondag 16 december
verkocht. De opbrengst komt geheel ten goede aan Manyano. Wilt u liever thuis bakken is dat ook geen
probleem. We verkopen ze per 10 in een zakje. Deze kunt u dan zondag 16 december afgeven voor de verkoop.
Voor deelname kunt u zich opgeven bij Joke Pasman of bij Bep ter Mors.
Tijdens de adventstijd komt Roel ter Borg graag bij u voor de deur of op het erf om voor € 5 de “Oale Roop” van
de Midwinterhoorn te laten klinken. Er ligt tijdens het koffie drinken een intekenlijst op de bar. U kunt Roel
ook bellen op nummer 0655075120 of een mailtje sturen naar Als u inschrijft
neemt Roel contact met u op om een afspraak te maken. De opbrengst gaat natuurlijk ook naar Manyano.

Wij leven mee met
Willy Bruggink, Bruninkslaan 24.
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Agenda
Open venster.
Wij nodigen alle senioren hartelijk uit voor de kerstmiddag op 15 december om 14.30 in het verenigingsgebouw. Onze eigen predikant verzorgt de liturgie met medewerking van de cantorij. Er is gelegenheid voor gesprek en we luisteren naar een kerstverhaal. Graag opgeven bij Greetje van der Valk
tel: 0534282020


Dienst volgende week zondag 9 december
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. M. schepers -van der Poll uit Enschede

Mini bibliotheek in Verenigingsgebouw: de PGU Minibieb.
Als reactie op een voorstel uit de kerkenraad, gaan we een “minibieb” inrichten in het Verenigingsgebouw. Wat
is een “minibieb”?
Een “minibieb” is een kleine bibliotheek, waar je boeken kunt lenen, maar ook een plaats waar je de eigen
gelezen boeken kunt inleveren. We bouwen dus samen een bibliotheek op. Kijkt u maar eens op uw
boekenplank, in de boekenkast, of op de zolder, of u nog boeken heeft staan, waar u moeilijk afscheid van kunt
nemen. Maar, nu kunt u deze boeken een goede bestemming geven in de minibieb. Hoe meer mensen
deelnemen, hoe groter de keuze in de “minibieb” voor andere mensen wordt.
De “minibieb” vindt u in het Verenigingsgebouw in het verbindingsgangetje naar de ruimte voor de
kindernevendienst en het damestoilet. Daar kunt u boeken lenen, maar ook uw boeken in de minibieb
plaatsen.
Wij rekenen op uw medewerking!


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, , Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.


Schriftlezingen
Zacharia 14: 4 t/m 9
4Die dag zal hij zijn voeten op de ​Olijfberg​ planten, ten oosten van Jeruzalem. De ​Olijfberg​ zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. 5Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. 6Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. 7Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. 8Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. 9En de HEER zal ​koning​ worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam. 


Lukas 24: 25 t/m 31.
 25Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26Moest de ​Messias​ al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij ​Mozes​ en de Profeten.
28Ze naderden het dorp waarheen ze op ​weg​ waren. Jezus deed alsof hij verder wilde ​reizen. 29Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30Toen hij met hen aan ​tafel​ aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.