PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 9 december 2018 zondagsnieuws 9 december 2018

Z O N D A G S N I E U W S
Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 9 december 2018, Tweede Advent
De liturgische kleur is paars.


Usselo: 10 uur voorganger:
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: Wim Cretier, Organist: Peter Slotman.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


Tijdens het aansteken van de 7 kaarsen zingen we lied 444 de verzen 1 en 4
De schriftlezingen zijn: Openbaring 10, de verzen 1 tot en met 11 en Lucas 3, de verzen 1 tot en met 6.
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. Heurman,  en naar de heer Bruggert. Beiden hebben in het ziekenhuis gelegen.
De collecten: tijdens de dienst is de collecte is voor Manyano. Denkt u nu: Had ik dat maar geweten, geen nood u kunt uw bijdrage ook over maken op het banknr van de Diaconie NL84 RABO 0316 7265 32 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Usselo onder vermelding van “actie Manyano”.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.


Vandaag begint de tweede week alweer van de Actie voor Mayano,
Bij de koffie “krijgt “ u weer een lekker stukje taart. Kom dus allen gezellig koffie drinken na de kerkdienst.


Volgende week zijn er kerststukjes, kniepertjes en andere spulletjes te koop.
Tijdens het koffie drinken kunt u dan ook genieten van het pianospel van Benno Luiten, maar……..na afloop gaan we hiervoor wel met de pet rond. Dus neem wel uw portemonnee mee.
Heeft u nog bakjes voor de kerststukjes en het is lastig om mee te nemen. Wij komen ze graag halen even een telefoontje naar Mieke Lippinkhof 0653928328.


Tijdens de adventstijd komt Roel ter Borg graag bij u voor de deur of op het erf om voor € 5 de “Oale Roop” van
de Midwinterhoorn te laten klinken. Er ligt tijdens het koffie drinken een intekenlijst op de bar. U kunt Roel
ook bellen op nummer 0655075120 of een mailtje sturen naar Als u inschrijft
neemt Roel contact met u op om een afspraak te maken. De opbrengst gaat natuurlijk ook naar Manyano.


Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Agenda
De Werkgroep Kerk en Israël, ring Enschede, meldt het volgende:
Op woensdag 12 december 2018 om 19.30 uur houdt historica, journalist en Palestina/Israëldeskundige Els van Diggele een lezing over het huidige leven van Palestijnen en inwoners van Israël. Zij geeft een verfrissende nieuwe kijk op de situatie aldaar. Welke invloed hebben de media op de huidige toename van antisemitisme? Na de lezing volgt een forumdiscussie.
De avond vindt plaats in de PKN Kerk, Raadhuisplein te Losser. De toegang bedraagt 5 euro inclusief koffie en thee. Aanmelding via:

Open venster.
Wij nodigen alle senioren hartelijk uit voor de kerstmiddag op 15 december om 14.30 in het verenigingsgebouw. Onze eigen predikant verzorgt de liturgie met medewerking van de cantorij. Er is gelegenheid voor gesprek en we luisteren naar een kerstverhaal. Graag opgeven bij Greetje van der Valk tel: 053 4282020


Oecumenische kerstsamenzang
zondag 16 december 16.00 uur in Momentum Boekelo: oecumenische kerstsamenzang  met m.m.v. het dames-en herenkoor van de Marcellinus parochie


Dienst volgende week zondag 16 december
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. H. Cohen-Stuart-Fens uit Oosterhesselen.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, , Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.


Schriftlezingen
Openbaring 10, de verzen 1 tot en met 11
De geopende boekrol
101Ik zag een andere machtige ​engel​ uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. 2Hij hield een kleine ​boekrol​ geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. 3Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven donderslagen hun stem horen. 4Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.’
5Toen hief de ​engel​ die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. 6Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd! 7Op het moment dat de zevende ​engel​ zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd.’
8Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de geopende ​boekrol​ die de ​engel​ die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.’9Ik ging naar de ​engel​ toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: ‘Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.’10Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar nadat ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. 11Toen kreeg ik te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren.’


Lucas 3, de verzen 1 tot en met 6
Optreden van Johannes
31In het vijftiende jaar van de regering van ​keizer​ ​Tiberius, toen ​Pontius ​Pilatus​ Judea bestuurde, en ​Herodes​ ​tetrarch​ was over Galilea, zijn broer ​Filippus​ over het gebied van Iturea en Trachonitis, en ​Lysanias​ over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas ​hogepriester​ waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van ​Zacharias. 3Daar ging Johannes in de omgeving van de ​Jordaan​ verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo ​vergeving​ van ​zonden​ te verkrijgen, 4zoals geschreven staat in het ​boek​ met de uitspraken van de ​profeet​ ​Jesaja: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de ​Heer​ gereed, maak recht zijn paden! 5Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme ​wegen​ recht gemaakt, hobbelige ​wegen​ geëffend; 6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.