PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 30 december 2018 zondagsnieuws 30 december 2018Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 30 december 2019
De liturgische kleur is wit.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. J. Bekhof uit Hengelo
Ouderling: Roel ter Borg, Collectant: Riet Ploeger, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Organist: Peter Slotman.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: zie onderaan deze nieuwsbrief.
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. Broen,  in Enschede en naar de familie Dinkla, in Boekelo.


De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Agenda
De actie Kerkbalans vindt plaats van 19 januari tot en met 2 februari.


Dienst Oudejaarsdag:
Twekkelo, 15.00 uur, voorganger ds. Olaf Haasnoot
Dienst volgende week zondag 6 januari
Usselo: 10.00 uur, Voorganger: ds. Olaf Haasnoot


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Orde van Dienst:
Intochtslied: 66: 1 en 5
bemoediging en groet,
vervolg intochtslied: 66: 6 en 7
kyrie-gebed
glorialied: 474: 1, 2, 4 en 5
gebed voor de opening van de Schrift
Schriftlezing:
Jesaja 60, de verzen 1-6:


Het nieuwe Jeruzalem
601Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
2Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar.
3Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.
4Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen.
5Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je ​hart​ zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
6Een vloed van ​kamelen​ zal je land overspoelen, jonge ​kamelen​ uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met ​wierook​ en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.


lied 72: 1, 5 en 7


Schriftlezing:
Matteus 2, de verzen 1 tot en met 12:


De vlucht voor Herodes en Archelaüs
21Toen ​Jezus​ geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van ​Herodes, kwamen er ​magiërs​ uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren ​koning​ van de ​Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning​ Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en ​schriftgeleerden​ van het volk samen om aan hen te vragen waar de ​messiasgeboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de ​profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de ​magiërs​ bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was,8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het ​kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden naar wat de ​koning​ hun opdroeg, gingen ze op ​weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het ​kind​ was. 10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en vonden het ​kind​ met ​Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het ​kind​ geschenken aan: goud en ​wierook​ en ​mirre.12Nadat ze in een ​droom​ waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.


lied 526: 1 en 4
uitleg en verkondiging
orgelspel
lied 496
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden en het Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 919
wegzending en zegen
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.