PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 20 januari 2019 zondagsnieuws 20 januari 2019

Z O N D A G S N I E U W S
Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 20 januari 2019
De liturgische kleur is groen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.Haasnoot
oecumenische viering mmv Cantorij en Marcellinuskoor.
Ouderling: Roel ter Borg
Diaken: Esther Mol
Kerkrentmeester: Jan Berenbroek
Koster: Gerard Roossink
Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

We hebben voor 2019 elke zondag bij het aansteken van de kaarsen:
lied 598: Als alles duister is…..
De lezingen zijn:
1e lezing: Jesaja 62: 1-5
2e lezing: Johannes 2:1-11

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Mevr. Meijer,  en naar mevr. Schukkink- Oldenhof. 

De collecten:
1e collecte voor 1e Collecte is voor de oecumene, want het is de zondag van de Éenheid.
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en
kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West- Afrika.Kerken in
de Golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten,velen afkomstig uit kerken in Pakistan en
Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken
wereldwijd.Ook in Nederland zijn er internationale en Migrantenkerken. In totaal ruim 1200. Met
de collecte opbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met
autochtone Nederlandse kerken,rusten we leiders van migranten kerken toe en ondersteunen we
migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, media en politiek.
2e collecte Plaatselijke Gemeente.

Ontmoetingsmorgen . Ook in het nieuwe jaar wordt u weer hartelijk uitgenodigd voor deze gezellige morgen. Bij Annet op donderdag 24 januari om 10.30 uur aan de Oude Haaksbergerdijk 2 te Usselo. Graag even een telefoontje: 0534282193 of een mailtje naar .
Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Dienst volgende week zondag 27 januari
Usselo 10.00 uur
ds. G.S. Bunjes-van der Lee

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST, DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.