PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 27 januari 2019 zondagsnieuws 27 januari 2019

Z O N D A G S N I E U W S
Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 27 januari 2019
De liturgische kleur is groen.


Usselo: 10 uur voorganger: ds. G.S.Bunjes-van der Lee.
Ouderling: Joke Pasman
Diaken: geen. Collectant is mevr. Ploeger.
Kerkrentmeester:Henk Abbink
Koster: Hans Wooldrik
Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.
Verder even ter attentie: het verzoek om de mobiele telefoon tijdens de dienst uit te zetten of op de trilstand te zetten.


We hebben voor 2019 elke zondag bij het aansteken van de kaarsen:
lied 598: Als alles duister is…..
De lezingen zijn:
1e lezing: Jesaja 61:1-9
2e lezing: Lukas 4: 14-21
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar
de heer Andre Geerdink,  en voor mevr. Floors, beiden zijn in het ziekenhuis geholpen en weer thuis.
Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

De collecten:
1e collecte voor de Diaconie
2e collecte plaatselijke gemeente.

Dienst volgende week zondag 3 februari
Usselo 10.00 uur ds. O.Haasnoot.
Volgende week zondag 3 februari komt Marieke Robers, coördinator van Manyano,
en ze zal tijdens het koffiedrinken (via de beamer) wat laten zien over het project.
We gaan dan ook bekend maken, wat wij met elkaar bij elkaar hebben gebracht voor deze aktie.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST, DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Jesaja 61 : 1 – 9
Profetie over de komende glorie
611De ​geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij ​gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen ​harten​ hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,
2om een ​genadejaar​ van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten, 3om aan Sions treurenden te schenken
een ​kroon​ op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen ‘Terebinten van ​gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister.
4Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken;
ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis.
5Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, vreemdelingen​ worden je dagloner of wijnbouwer.
6En jullie worden ​priester​ van de HEER genoemd, dienaar van onze God zul je heten.
Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard,
je zult je met hun luister bekleden. 
7De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed.
Daarom ​erven​ zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel.
8Want ik, de HEER, heb het recht lief, ik haat ​offers​ van roofgoed.
Ik zal hen getrouw belonen, een eeuwig ​verbond​ sluit ik met hen.
9Hun ​kinderen​ zullen vermaard zijn bij alle volken, heel de aarde kent hun nageslacht.
Dan zullen allen die hen zien erkennen: ‘Dat zijn de ​kinderen​ die de HEER heeft gezegend.’Lucas 4 : 14 – 21
Optreden van Jezus in Nazaret
14Jezus​ keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf onderricht in de ​synagogen​ en werd door allen geprezen. 16Hij kwam ook in ​Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op ​sabbat​ naar de ​synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17werd hem de ​boekrol​ van de ​profeet​ ​Jesaja​ overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
18‘De ​Geest van de ​Heer​ rust op mij, want hij heeft mij ​gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19om een ​genadejaar​ van de ​Heer​ uit te roepen.’
20Hij rolde de ​boekrol​ op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de ​synagoge​ waren op hem gericht. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.