PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 3 februari 2019 zondagsnieuws 3 februari 2019

Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 2019
De liturgische kleur is groen
Usselo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot


Vanochtend gaan de kinderen weer naar de Kindernevendienst en in het verenigingsgebouw zijn de jongeren weer bij elkaar voor de Jeugdkerk
Ouderling: Rineke Overbeek, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Henk Aalpol, Collectant: Greetje van der Valk, Organist: Peter Slotman.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we lied 598 en na bemoediging en groet het Glorialied dat op de achterkant van het Zondagsnieuws staat afgedrukt, net als de schriftlezingen.
De schriftlezingen zijn: Esther 3 vers 13 tot 4 vers 14 en Johannes 19:19


De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar de heer Mondria , hij is 85jaar geworden. De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevrouw Duinhof.


De collecten: tijdens de dienst voor het WERELDDIACONAAT.
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen.
Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en
bieden direct noodhulp na overstromingen.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Dienst volgende week zondag 10 februari
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. E. de Bruin, Losser


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen
Esther 3: 13 – 4: 14


13En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand ​adar, alle ​Joden​ moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en ​kinderen​ inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. 14In elke provincie moesten afschriften van de brief worden verspreid; de inhoud ervan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden.15Op bevel van de ​koning​ vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de ​koning​ en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer.
Mordechais beroep op Ester
41Toen ​Mordechai​ vernam wat er was gebeurd, ​scheurde​ hij zijn ​kleren, hulde zich in een ​rouwkleed​ en wierp ​stof​ over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. 2Voor de Koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in ​rouwkleding​ binnen te gaan. 3In alle provincies heerste onder de ​Joden​ diepe ​rouw​ zodra het bevel en de wet van de ​koning​ er bekend werden: ze ​vastten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een ​rouwkleed​ en legden zich neer in het stof.
4Esters dienaressen en de eunuchen die haar dienden, brachten ​Ester​ op de hoogte. De ​koningin​ was hevig geschokt en liet ​Mordechai​ ​kleren​ brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn ​rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen.
5Toen ontbood ​Ester​ Hatach, een van de eunuchen die de ​koning​ haar als persoonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechais gedrag. 6Dus ging Hatach naar ​Mordechai, die op het stadsplein voor de Koningspoort stond. 7Mordechai​ vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de ​Joden​ mocht uitroeien. 8Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach aan ​Ester​ laten zien om haar op de hoogte te brengen. ‘En,’ zei hij, ‘verzoek haar met klem naar de ​koning​ te gaan. Ze moet hem om ​genade​ smeken en bij hem voor haar volk pleiten.’ 9Hatach ging naar ​Ester​ terug en bracht haar Mordechais woorden over. 10Ester​ droeg Hatach op om ​Mordechai​ het volgende te antwoorden: 11‘Alle dienaren van de ​koning​ en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de ​koning​ gaat en in de binnenhof komt: die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de ​koning​ zijn gouden ​scepter​ toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen dertig dagen bij de ​koning​ ontboden.’ 12Esters woorden werden aan ​Mordechai​ overgebracht. 13Toen liet ​Mordechai​ het volgende antwoord aan ​Ester​ geven: ‘Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle ​Joden​ zult ontkomen. 14Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de ​Joden. Maar jij en je vaders ​familie​ komen dan om. Wie weet ben je juist ​koningin​ geworden met het oog op een tijd als deze.’ 


Johannes 19:19


19Pilatus​ had een inscriptie laten maken die op het ​kruis​ bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus​ uit ​Nazaret, ​koning​ van de ​Joden’. 


Gloria lied 218:1, 2. 2. De mooiste meisjes van het rijk 5.Als Esther naar de koning gaat
verschijnen ten paleize, wil hij haar alles geven,
de koning keurt, de koning kijkt, zij komt niet om, de koning laat
wie zal hij aan gaan wijzen: het joodse volk weer leven!
Hij vindt het meisje naar zijn zin: Het poer dat keert zich van hen af
Esther wordt koningin! ( 2 maal ) en Haman krijgt zijn straf, ( 2 maal)

Gebed 3.De oom van Esther in de poort,
Overhandiging van de cheque hij weigert om te knielen,
Woord met de kinderen over helden daarom zint Haman op een moord (poer = lot)
Hanna Lam 4,9 hij zal dat volk vernielen!
Dat joodse volk, dat zich verzet
en leeft naar eigen wet, ( 2 maal)


4.Ook Esther hoorde van haar volk
en Mordechai liet vragen,
De kinderen verlaten de kerk wees onze koningin en tolk
Lezing Esther 3:13-4:14 wij vasten hier drie dagen.
Verzwijg toch niet als koningin:
ook ik ben een jodin, ( 2 maal) 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.