PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagnieuws 22 juli 2018 zondagnieuws 22 juli 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 22 juli 2018
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.Haasnoot
Ouderling: Roel ter Borg , Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Gerard Roossink Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen: Marcus 6 :30-34 / Psalm 65:1 en Efeziers 1:3-14
De bloemen gaan als groet en felicitatie naar dhr. Bos, te Enschede en als groet en felicitatie naar mevr. Ter Mors, te Boekelo.

De collecten:
1e collecte voor Woongroep Roombeek In de wijk Roombeek in Enschede heeft zorggroep Manna een Woonvorm voor jongvolwassenen. Hier wonen:
Jongvolwassenen die het moeilijk vinden hun dag te structureren,
Alleenstaande moeders,
Jongvolwassene die begeleiding nodig hebben op weg naar zelfstandigheid.
In woongroep Roombeek woon je zelfstandig. Je hebt je eigen appartement. In het complex woon je samen met gezinnen en stellen: de kernbewoners. Samen vorm je een woongroep. De kernbewoners helpen je met dagstructuur en het opbouwen van een sociaal netwerk. Daarnaast ontvang je ook professionele begeleiding. Extra financiële steun is altijd welkom om gezellige dingen met de bewoners te doen.
2e Collecte plaatselijke gemeente.
Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Dienst volgende week zondag 29 juli
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. M. Schepers-v.d Poll uit Enschede

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG. 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.