PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 11 maart 2018 zondagsnieuws 11 maart 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 11 maart 2018
De liturgische kleur is paars.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. M. Schepers - van der Poll
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn:
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Dhr. Goolkate. Hij is verhuisd naar Liberein, Boulevard 1945 505, 7511 AD Enschede, afdeling Wilmersberg 5.81, terwijl zijn vrouw in het Hospice verblijft.
en als groet en felicitatie naar Dinie Brunnekreeft, Jan van Elburgstraat 63, 7548 DC Enschede.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, naar Kerk in actie, Aandacht voor mensen in de knel in Almere. Ons geld gaat vanmorgen naar de sociale supermarkt in Almere.
Mensen in financiële nood krijgen geen voedselpakket maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding en een meubel- en witgoedloket. Naast de praktische hulp ondersteunen zij mensen met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. De verschillende activiteiten zijn onder gebracht op zeven locaties. Hun grootste wens is om dit alles onder te brengen in één pand.
Bij de uitgang is de collecte voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Voedselbankactie tijdens de 40 - dagentijd.
Tijdens de 40 dagen tijd staat er weer een doos voor de voedselbank.
Neemt u wat mee? Er is dringend behoefte aan blikken met groente, persoonlijke verzorgingsproducten.
We kunnen toch weer op U rekenen?
De Diaconie.
Paasontbijt.
We nodigen iederéén hartelijk uit voor het paasontbijt.
Wat is het niet mooier om de paasmorgen te beginnen met een gezamenlijk ontbijt. U kunt zich opgeven tijdens het koffiedrinken of een mailtje naar
Graag voor 26 maart.

Open Venster
Zaterdag 24 maart staat om 14.15 de koffie klaar in het verenigingsgebouw.
De Paasviering wordt verzorgd door Ds. Haasnoot en Jan Haan komt ons iets vertellen over zijn reis naar Cambodja en Vietnam. Graag opgeven voor 21 maart bij Greetje van der Valk, tel. 4282020 of Minie Wonnink tel. 4322598.

Agenda
Donderdagavond, 8 uur, kerkenraadsvergadering in de Gerfkamer.

Dienst volgende week zondag 18 maart
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. M. van der Meer, Almelo.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

Zacharias 8: 18 - 23
18En de HEER van de hemelse machten richtte zich tot mij: 19‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: De vastendagen in de vierde en de vijfde maand en de vastendagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Maar let wel: houd de ​vrede​ en waarheid in ere! 20Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. 21De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij zijn op ​weg​ om ​eer​ te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn ​gunst​ af te smeken.” 22Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn ​gunst​ af te smeken. 23En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn ​mantel​ grijpen met de woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.”’

Johannes 6: 1 – 15

Het teken van het brood
61Daarna ging ​Jezus​ naar de overkant van het ​Meer van Galilea​ (ook wel het ​Meer van Tiberias​ genoemd). 2Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 3Jezus​ ging de berg op, en ging daar met zijn ​leerlingen​ zitten. 4Het was kort voor het Joodse pesachfeest.
5Toen ​Jezus​ om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan ​Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ 6Hij vroeg dat om ​Filippus​ op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7Filippus​ antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd ​denarie​ zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ 8Een van de ​leerlingen, ​Andreas, de broer van ​Simon​ ​Petrus, zei: 9‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ 10Jezus​ zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 11Jezus​ nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook ​vis, zo veel als ze wilden. 12Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn ​leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 13Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 14Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de ​profeet​ zijn die in de wereld zou komen.’ 15Jezus​ begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot ​koning​ zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ ENSCHEDE
Tel. 053-4778999

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.