PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 12 januari 2019 zondagsnieuws 12 januari 2019


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 12 januari 2020
De liturgische kleur is wit

Usselo: 10 uur voorganger: dhr. Wijtze Ekker.
Vandaag zijn de kinderen ook van harte welkom in de dienst en in de kindernevendienst
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Gerard Roossink.
Organist: Peter Slotman.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 42: 1-9 en Mattheüs 3: 13-17


De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar mevrouw Pieterson, Jan van Elburstraat 69, zij is 80 jaar geworden
De bloemen gaan ook als groet en felicitatie naar de heer Ten Cate, Rougoorweg 60,hij wordt dinsdag 93 jaar.


De collecten: tijdens de dienst voor het Rode Kruis die gironummer 5125 heeft geopend voor hulp aan slachtoffers van de verwoestende bosbranden in Australië. Het geld wordt gebruikt voor voedsel, water, toiletspullen en mentale hulp voor deze mensen. Door mee te doen aan deze actie willen wij laten zien dat we meeleven met deze slachtoffers. Inmiddels heeft het Australische Rode kruis ruim 1900 mede werkers en vrijwilligers ingezet om te helpen bij het regelen van noodaccommodaties en om te troosten en een luisterend oor te bieden en het verspreiden van voedsel en water. Donaties zijn echt hard nodig.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Agenda
Ontmoetingsmorgen.
Ook in het nieuwe jaar wordt u weer hartelijk uitgenodigd voor deze gezellige morgen en staat
 op het vertrouwde adres bij Annet Grobben op donderdag 23 januari om 10.30 uur de koffie weer klaar.
We gaan met elkaar in gesprek over allerlei dingen n.a.v. vragen die op kaartjes staan.Ook onze dominee is hierbij aanwezig. 
Het adres is: Oude Haaksbergerdijk 2 Usselo. Graag even een telefoontje: 0534282193 of een mailtje naar ervegrobben@outlook.com.


Oecumenische dienst volgende week zondag 19 januari
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. Olaf Haasnoot
De cantorij en het koor van de Marcellinus zullen aan deze oecumenische dienst hun medewerking verlenen.

Actie Manyano.
We zijn verheugd dat we u vast kunnen verklappen dat we dit jaar met onze gezamenlijk inspanning €1100,00  hebben bijeengebracht.
De taarten hebben € 296,00 opgebracht, de kniepertjes € 190,00 de bloemstukjes € 269,00 en de midwinterhoornblazer Roel ter Borg heeft € 155,00 bij elkaar geblazen. Samen met de collecte hebben we dit afgerond op €1100,00. Een mooi bedrag. Waarschijnlijk komt Marieke Robers de cheque te zijner tijd zelf bij ons in de kerk in ontvangst nemen.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen
Jesaja 42: 1-9
421Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. 2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; 3het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. 4Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 5Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren: 6In ​gerechtigheid​ heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn ​verbond​ met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, 7om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de ​gevangenis. 8Ik ben de HEER, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld. 9Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.

Mattheüs 3: 13-17
13Toen kwam ​Jezus​ vanuit Galilea naar de ​Jordaan​ om door Johannes ​gedoopt​ te worden. 14Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u ​gedoopt​ moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15Jezus​ antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is ​goed​ dat we op deze manier Gods ​gerechtigheid​ vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 16Zodra ​Jezus​ ​gedoopt​ was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.