PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 15 april 2018 zondagsnieuws 15 april 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 15 april 2018
De liturgische kleur is wit.

Twekkelo: 10 uur voorganger: ds. M. Schepers- van der Poll uit Enschede.
Ouderling: Roel ter Borg, Collectant: Riet Ploeger, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Gerard Overbeek, Organist: Peter Slotman.
Na de dienst is er in het `Kulturhus gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Micha 4: 1 - 5 en Joh. 21: 15 - 24.
De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar Mevr. Weldink-Brus, Holterhofweg 310, 7534 PT Enschede,
en als groet en felicitatie naar dhr. J.G. Hassink, Vastertlanden 11, 7542 LL Enschede.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, naar de Lepra zending. Dagelijks nieuwe patiënten, veelal kinderen en jongeren. Elke dag brengen bange, bezorgde ouders hun kinderen en jongeren naar onze lepraziekenhuizen in India. Met vlekken op hun huid, geklauwde handen, misvormde voeten. Een eindeloze stroom jonge mensen die dringend behandeling nodig hebben en niets liever willen dan een gewoon, gezond leven. De Lepra zending biedt hoop voor deze mensen. Geen valse hoop. Lepra is te genezen, wonden zijn te behandelen en onze specialisten kunnen wonderbaarlijke operaties uitvoeren waardoor handen en voeten weer gebruikt kunnen worden. Helpt u mee?
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Overleden
Op vrijdag 6 april is van ons heen gegaan Ineke Hulshof- van der Swart op de leeftijd van 71 jaar. Zij woonde Goorsestraat 22c te Hengevelde. De begrafenis heeft vrijdag 13 april  in besloten kring plaats gevonden.
Op dinsdag 10 april is van ons heen gegaan Johanna Gerda Goolkate op de leeftijd van 93 jaar. Zij woonde aan de Berenbroeksweg 70. De crematie zal aanstaande maandag plaats vinden vanuit het crematorium zuid om 13.45 uur.

Wij leven mee met de families van beide overledenen.

Agenda
Op 17 april en op 15 mei zijn er samenkomsten in de Gerfkamer achter de kerk voor het aandachtig bijbel lezen”. Er wordt een psalm of een tekst uit de bijbel gelezen, en er wordt met elkaar van gedachten gewisseld wat God wil zeggen in de gelezen tekst. Aanvang 19.00 uur, de samenkomsten zullen ongeveer anderhalf duren.

Dienst volgende week zondag 22 april 2018
Oecumenische dienst.
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O.G. Haasnoot

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Oproep van de redactie
Het is u misschien opgevallen, maar onder “Wij leven mee”, wordt de laatste tijd zelden of nooit een naam genoemd. Ook heeft de redactie moeite om een bestemming voor de bloemen uit de dienst te vinden.
Daarom willen wij u dringend oproepen om de namen door te geven van iemand die bijvoorbeeld een jubileum heeft te vieren, maar ook van iemand die ernstig ziek is, verdrietig is, of om een andere reden voor een bloemetje of een vermelding onder “Wij leven mee met” in aanmerking komt. Wij weten hoe blij onze medegemeenteleden zijn met dat stukje aandacht vanuit onze kerkelijke gemeente. Op de achterzijde van het zondagsnieuws vindt u de gegevens van de redactieleden.
Mede namens hen die een bloemetje ontvangen of zij die genoemd worden in “Wij leven mee met”, hartelijk dank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email:
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

Micha 4: 1 – 5
Het koningschap van de HEER
41Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, 2machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van ​Jakobs​ God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem ​spreekt de HEER. 3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun ​zwaarden​ omsmeden tot ​ploegijzers en hun ​speren​ tot ​snoeimessen. Geen volk zal nog het ​zwaard​ trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat ​oorlog​ is. 4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 5Laat andere volken hun eigen ​goden​ volgen – wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.

Joh. 21: 15 - 24.
15Toen ze gegeten hadden, sprak ​Jezus​ ​Simon​ ​Petrus​ aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ ​Petrus​ antwoordde: ‘Ja, ​Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, ​Heer, u weet dat ik van u houd.’ ​Jezus​ zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ ​Petrus​ werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ ​Jezus​ zei: ‘Weid mijn schapen. 18Waarachtig, ​ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je ​gordel​ om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je ​gordel​ omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met deze woorden duidde hij aan hoe ​Petrus​ zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’
20Toen ​Petrus​ zich omdraaide zag hij dat de ​leerling​ van wie ​Jezus​ hield hen volgde – de ​leerling​ die zich tijdens de maaltijd naar ​Jezus​ toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. 21Toen ​Petrus​ hem zag vroeg hij ​Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, ​Heer?’ 22Maar ​Jezus​ antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ 23Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze ​leerling​ niet zou sterven, maar ​Jezus​ had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’ 24Het is deze ​leerling​ die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.