PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 16 december 2018 zondagsnieuws 16 december 2018

Z O N D A G S N I E U W S
Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 16 december 2018, Derde Advent
De liturgische kleur is paars.


Usselo: 10 uur voorganger: Ds. H. Cohen-Stuart-Fens uit Oosterhesselen
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.
Tijdens het aansteken van de 7 kaarsen zingen we lied 444 de verzen 1 en 4
De schriftlezingen zijn: Jeremia 13: 15 – 17, psalm 80 en Jesaja 9: 1 – 6.


De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar de heer Knol,Enschede  en naar mevr. Wevers, Boekelo.


De collecten: tijdens de dienst is de collecte is voor Kerk in Actie.
Thema voor de advent is: Licht voor kinderen in de knel. Deze zondag is het voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in de Oekraïne. De kinderen worden opgevangen staats internaten. Het personeel had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen. Het eten was ongezond, de medische zorg slecht en het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Via het project school voor onze dromen willen we deze kinderen een hoopvolle toekomst geven. De personeelsleden leren hoe ze liefdevol kunnen omgaan met de kinderen en hun
sociale problemen en gedragsproblemen en het gebouw wordt opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Vandaag begint de derde week alweer van de Actie voor Mayano,
Bij de koffie “krijgt “ u weer een lekker stukje taart. Kom dus allen gezellig koffie drinken na de kerkdienst.
Tijdens het koffie drinken kunt u genieten van het pianospel van Menno Luiten, maar……..na afloop gaan we hiervoor wel met de pet rond.
Deze week zijn de kerststukjes, kniepertjes en andere spulletjes te koop.
Wij willen iedereen die zo druk is geweest met het bakken van de kniepertjes en de taarten en met het maken van de kerststukjes hartelijk danken.
Tijdens de adventstijd komt Roel ter Borg graag bij u voor de deur of op het erf om voor € 5 de “Oale Roop” van de Midwinterhoorn te laten klinken. Er ligt tijdens het koffie drinken een intekenlijst op de bar. U kunt Roel ook bellen op nummer 0655075120 of een mailtje sturen naar Als u inschrijft neemt Roel contact met u op om een afspraak te maken. De opbrengst gaat natuurlijk ook naar Manyano.
Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Agenda
Oecumenische kerstsamenzang
Vanmiddag is om 16.00 uur in Momentum Boekelo een oecumenische kerstsamenzang  met m.m.v. het dames-en herenkoor van de Marcellinus parochie.


SERIOUS REQUEST USSELO
 Drie teams van dj’s lopen dit jaar vanaf drie verschillende locaties een week lang het land door, van actie naar actie. Dj's Mark & Rámon lopen op woensdag 19 december van Hengelo naar Haaksbergen, via ons mooie Usselo. Uiteindelijk eindigen de dj’s in Utrecht, waar 3FM Serious Request in 2004 voor het eerst het levenslicht zag. Het thema dit jaar is Lifeline: red levens. De dj's verblijven 45 minuten in Usselo. Naar verwachting komen ze woensdsag 19 december tussen 12.00 en 12.30 uur aan in Usselo en vertrekken uiterlijk om 13.10 naar Boekelo. De route Hanninkshof - Protestantse kerk - obs Molenbeek - Wissink's Möl - via Wissinkdijk naar Boekelo.  Een mooi programma is opgezet in prettige samenwerking met verschillende bedrijven en organisaties in Usselo; er is onder andere een mooie veiling. kijk voor meer informatie op de volgende link: http://www.usselo.nl/seriousrequest/ De kerk is open voor het aansteken van een kaarsje, voor stilte en ontmoeting. Een  midwinterhoornblazer zal blazen. Zelfgemaakte appeltaarten en kerstengelen (gemaakt door de jongeren), zullen worden verkocht. Mocht u nog appeltaart willen bakken? Graag! Kom vooral ook even kijken! 


Dienst volgende week zondag 23 december
Usselo: 10.00 uur: Ds. J. Bouwmeester uit Enschede


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, , Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.


Schriftlezingen
Jeremia 13: 15 – 17
15‘Luister, open je oren, wees niet zo trots, want de HEER heeft gesproken.
16Eer​ hem, de HEER, jullie God, voordat het donker wordt en jullie struikelen in de bergen, voordat de duisternis intreedt
en jullie hopen op het licht, terwijl hij het aardedonker maakt en alles hult in diepe duisternis.
17Als jullie niet naar deze oproep luisteren, zal ik eenzaam huilen om jullie hoogmoed, dan vergiet ik vele tranen,
dan zullen mijn ogen in tranen baden, want de kudde van de HEER wordt weggevoerd.


Psalm 80
801Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Een getuigenis. Van Asaf, een psalm.
2Hoor ons, ​herder​ van Israël, die ​Jozef​ leidt als een kudde. U die troont op de ​cherubs, verschijn in luister
3aan Efraïm, Benjamin en Manasse. Laat uw kracht ontwaken, kom, en red ons.
4God, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
5HEER, God van de hemelse machten, hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende volk?
6U liet ons brood van tranen eten en een stroom van tranen drinken.
7U hebt andere volken tegen ons opgezet, onze vijanden drijven de spot met ons.
8God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
9U hebt een wijnstok uitgegraven in ​Egypte, en volken verdreven om hem te planten.
10U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land.
11De bergen werden bedekt door zijn schaduw, de machtige ceders door zijn twijgen,
12hij strekte zijn takken uit tot de zee, tot aan de Grote Rivier zijn ranken.
13Waarom hebt u zijn omheining vernield? Voorbijgangers plukken hem leeg,
14wilde zwijnen wroeten hem om, velddieren vreten hem kaal.
15God van de hemelse machten, keer u tot ons, kijk neer uit de hemel en zie, bekommer u om deze wijnstok,
16de stek die uw hand heeft geplant, het ​kind​ dat u zelf hebt grootgebracht.
17Hij is verbrand en weggehakt, verkwijnd onder uw duistere blik.
18Leg uw hand op uw beschermeling, het mensenkind dat u hebt grootgebracht.
19Dan zullen wij niet van u wijken. Laat ons leven, en wij roepen uw naam:
20HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.


Jesaja 9: 1 – 6
91Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
2U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3Het ​juk​ dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4Iedere laars die dreunend stampte en elke ​mantel​ waar ​bloed​ aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5Een ​kind​ is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.