PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 16 februari 2020 zondagsnieuws 16 februari 2020


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 16 februari 2020
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: ds. Ds.O.Haasnoot Viering maaltijd van de Heer.
Ouderling: Roel ter Borg Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Riette Wissink, Koster: Hans Wooldrik Organist: Peter Slotman.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn
Deuteronomium 30:15-20 en Mattheus 5:17-20


De bloemen
gaan als groet naar mevr. Smit, en als groet naar mevr. v. Ameron.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


collecten:
1e collecte is voor Kerk in Actie (Wereld Diaconaat)


Kameroen- Samen werken aan een stabiele toekomst.
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone, een regio met een grillig klimaat.Door lange periode met extreme droogte rukt de woestijn op.Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen,door onrust in de omliggende landen.Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.


2e collecte Plaatselijke Gemeente.Dienst volgende week zondag 23 februari
Usselo 10.00 uur: ds. W. Janssen uit Losser.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen


Deuteronomium 30 : 15-20
15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u ​zegenen​ in het land dat u in bezit zult nemen. 17Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor ​andere ​goden​ en die te vereren, 18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de ​Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen ​zegen​ en ​vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders ​Abraham, ​Isaak​ en ​Jakob​ onder ede heeft beloofd.’


Lied 316: 1, 4


Mattheus 5: 17-20
17Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het ​koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het ​koninkrijk van de hemel​ in hoog aanzien staan. 20Want ik zeg jullie: als jullie ​gerechtigheid​ niet groter is dan die van de ​schriftgeleerden​ en de ​farizeeën, zullen jullie zeker het ​koninkrijk van de hemel​ niet binnengaan. 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.