PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 19 januari 2020 zondagsnieuws 19 januari 2020


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 19 januari 2020
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: ds. Olaf Haasnoot.
Vandaag hebben we een oecumenische dienst. De cantorij, onder leiding van Lidy Dekker en het koor van de Marcellinus zullen aan deze oecumenische dienst hun medewerking verlenen.
U heeft bij de ingang een orde van dienst ontvangen.


Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: René Jongejeugd.
Organist: Peter Slotman.

Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Schriftlezingen: De schriftlezingen staan op de achterzijde.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De bloemen gaan als groet naar  mevrouw Meester,
de bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevrouw Slotman de moeder van Peter. Zij is zaterdag 103 jaar geworden.
De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, Missionair PKN en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Mevrouw van Ulzen, zij ligt in het ziekenhuis. Wij leven met haar mee en wensen haar veel sterkte.
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Agenda
Ontmoetingsmorgen.
Ook in het nieuwe jaar wordt u weer hartelijk uitgenodigd voor deze gezellige morgen en staat
 op het vertrouwde adres bij Annet Grobben op donderdag 23 januari om 10.30 uur de koffie weer klaar.
We gaan met elkaar in gesprek over allerlei dingen n.a.v. vragen die op kaartjes staan. Ook onze dominee is hierbij aanwezig. 
Het adres is: Oude Haaksbergerdijk 2 Usselo. Graag even een telefoontje: 0534282193 of een mailtje naar ervegrobben@outlook.com.


Dienst volgende week zondag 26 januari
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. Ria de Vries uit Almelo


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.
Schriftlezingen


Jesaja 62,1-5
Vreugde over Jeruzalem
621Omwille van ​Sion​ zal ik niet zwijgen, omwille van ​Jeruzalem​ ben ik niet stil, totdat het licht van haar ​gerechtigheid​ daagt en de fakkel van haar redding brandt. 2Alle volken zullen je ​gerechtigheid​ zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald. 3Je zult een schitterende ​kroon​ zijn in de hand van de HEER, een koninklijke ​tulband in de hand van je God. 4Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten ​huwelijk​ genomen. 5Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten ​huwelijk​ nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.


Johannes 2, 1-11
Bruiloft in Kana
21Op de derde dag was er een bruiloft in ​Kana, in Galilea. De moeder van ​Jezus​ was er, 2en ook ​Jezus​ en zijn ​leerlingen​ waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de ​wijn​ bijna op was, zei de moeder van ​Jezus​ tegen hem: ‘Ze hebben geen ​wijn​ meer.’ 4‘Wat wilt u van me?’ zei ​Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen ​watervaten, elk met een inhoud van twee à drie ​metrete. 7Jezus​ zei tegen de bedienden: ‘Vul de ​vaten​ met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat ​wijn​ geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede ​wijn​ voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste ​wijn​ tot nu bewaard!’ 11Dit heeft ​Jezus​ in ​Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn ​leerlingen​ geloofden in hem.


Johannes 19: 25-27
25Bij het ​kruis​ van ​Jezus​ stonden zijn moeder met haar zuster, ​Maria, de vrouw van Klopas, en ​Maria​ uit Magdala. 26Toen ​Jezus​ zijn moeder zag staan, en bij haar de ​leerling​ van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27en daarna tegen de ​leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die ​leerling​ haar bij zich in huis.
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.