PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 1 april 2018 zondagsnieuws 1 april 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 1 april 2018, Eerste Paasdag
D e liturgische kleur is wit.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot
Vandaag zijn de kinderen van de Kindernevendienst weer in de kerk.
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman.
De catorij, onder leiding van Marion Röber, verleent haar medewerking aan deze dienst.

Na de dienst is er vandaag, in verband met het opruimen van het paasontbijt geen gelegenheid tot het drinken van een kop koffie en thee. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Paaskaars
Ook dit jaar heeft ons gemeentelid en koster Wim Cretier de Paaskaars weer voorzien van een prachtige opdruk. Hij mag daar terecht trots op zijn. Wij zijn dan ook blij dat hij dat ieder jaar voor onze gemeente wil doen. Hiernaast staat een zwart-wit afbeelding van de Paaskaars, maar in het echt is hij natuurlijk veel mooier. Schroom daarom niet om de Paaskaars voordat u de kerk verlaat voor in de kerk te bekijken.

Uitleg over de Paaskaars:
Christus is het licht der wereld, daar staat de paaskaars voor. U kunt dat lezen in Johannes 9:5.
De Alpha en de Omega worden in Openbaring 1: 11 beschreven. God staat aan het begin en aan het einde! Het kruis staat in 1 Corinthe 1: 18. De wereld wordt in Johannes 3: 16 beschreven en is nog steeds van kracht omdat God dezelfde blijft, bij Hem is geen verandering , Jacobus 1: 17
Naast het kruis zijn brood en beker terug te vinden in 1 Corinthe 11: 23 t/m 26.

De schriftlezingen zijn: Jeasaja 25: 6-9, Kolossenzen 3: 1-4 (gezongen door de cantorij) en Johannes 20: 1-18.
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Gretha Messelink
en als groet en bemoediging naar Eefje Smit, Dr. Koekstraat 3, 7548 AG, Enschede.

De collecten: tijdens de dienst naar het JOP. (Jeugd Organisatie Protestantsekerk ). JOP brengt jonge mensen via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Zo zijn er meer dan 100 kerken die d.m.v. creatieve en sportieve activiteiten en vieringen een gemeenschap zijn voor alle leeftijden. Jop ondersteunt hen met tips en advies om verder te groeien. Ze noemen deze kerken: Kliederkerken.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Voedselbank. De afgelopen weken heeft u allerlei levensmiddelen meegenomen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Allen heel hartelijk dank hiervoor. Als afsluiting willen we het geld van de collecte aan de uitgang ook gaan besteden aan de voedselbank.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Oproep van de redactie
Het is u misschien opgevallen, maar onder “Wij leven mee”, wordt de laatste tijd zelden of nooit een naam genoemd. Ook heeft de redactie moeite om een bestemming voor de bloemen uit de dienst te vinden.
Daarom willen wij u dringend oproepen om de namen door te geven van iemand die bijvoorbeeld een jubileum heeft te vieren, maar ook van iemand die ernstig ziek is, verdrietig is, of om een andere reden voor een bloemetje of een vermelding onder “Wij leven mee met” in aanmerking komt. Wij weten hoe blij onze medegemeenteleden zijn met dat stukje aandacht vanuit onze kerkelijke gemeente. Op de achterzijde van het zondagsnieuws vindt u de gegevens van de redactieleden.
Mede namens hen die een bloemetje ontvangen of zij die genoemd worden in “Wij leven mee met”, hartelijk dank.

Dienst volgende week zondag 8 april
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. H. Cohen-Stuart-Fens uit Oosterhesselen.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen

Jesaja 25: 6-9
Het feestmaal op de Sion
6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. 7Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 8Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken. 9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’

Kolossenzen 3: 1-4 (Wordt door de cantorij gezongen)
31Als u nu met ​Christus​ uit de dood bent ​opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar ​Christus​ zit aan de rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3U bent immers gestorven, en uw leven ligt met ​Christus​ verborgen in God. 4En wanneer ​Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

Johannes 20: 1-18
Opstanding
201Vroeg op de eerste dag van de ​week, toen het nog donker was, kwam ​Maria uit Magdala​ bij het ​graf. Ze zag dat de steen van de opening van het ​graf​ was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar ​Simon​ ​Petrus​ en de andere ​leerling, van wie ​Jezus​ veel hield, en zei: ‘Ze hebben de ​Heer​ uit het ​graf​ weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’3Petrus​ en de andere ​leerling​ gingen op ​weg​ naar het ​graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere ​leerling​ rende vooruit, sneller dan ​Petrus, en kwam als eerste bij het ​graf. 5Hij boog zich voorover en zag de ​linnen​ doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam ​Simon​ ​Petrus​ en hij ging het ​graf​ wel in. Ook hij zag de ​linnen​ doeken, 7en hij zag dat de doek die ​Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere ​leerling, die het eerst bij het ​graf​ gekomen was, het ​graf​ in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De ​leerlingen​ gingen terug naar huis.
11Maria stond nog bij het ​graf​ en huilde. Huilend boog ze zich naar het ​graf, 12en daar zag ze twee ​engelen​ in witte ​kleren​ zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van ​Jezus​ had gelegen. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn ​Heer​ weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’14Na deze woorden keek ze om en zag ze ​Jezus​ staan, maar ze wist niet dat het ​Jezus​ was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg ​Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16Jezus​ zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ zei ​Jezus. ‘Ik ben nog niet ​opgestegen​ naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria uit Magdala​ ging naar de ​leerlingen​ en zei tegen hen: ‘Ik heb de ​Heer​ gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.