PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 1 maart 2020 zondagsnieuws 1 maart 2020


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 1 maart 2020
De liturgische kleur is rood


Usselo: 10 uur voorganger: ds. Olaf Haasnoot
Vandaag zijn de kinderen ook van harte welkom in de dienst en in de kindernevendienst
Ouderling: Ria Teussink, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: René Jongejeugd.
Organist: Peter Slotman.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


Ambtsdragers
In deze dienst treedt Annet Grobben af als diaken van onze gemeente
Tevens worden Liesbeth Harms en Henk Blik bevestigd in het ambt van diaken.
Esther Mol wordt herbevestigd in haar ambt van diaken, Joke Pasman wordt herbevestigd in haar ambt van ouderling en Riëtte Wissink wordt herbevestigd in haar ambt van Ouderling-Kerkrentmeester.


De schriftlezingen zijn: Genesis 3 vers 6 tot en met 9 en Mattheus 4 vers 1 tot en met 11.


De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar de heer Geerdink, en naar de heer Avink.


De collecten:
Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor Kerk in Actie: De Golfstaten.
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen.
De meeste van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voor voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte.
      
De collecte bij de uitgang is voor de Plaatselijke Gemeente.


Wij leven mee met
Mevrouw Weekhout, zij is opgenomen in het MST.
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Agenda
Stiltevieringen (vespers) in de 40 dagentijd
Al vele jaren zijn er in Haaksbergen doordeweekse stiltevieringen (vespers) op weg naar Pasen.
Dit jaar doet ook Usselo mee met deze vespers.
In de  weken voor Pasen zijn er net als voorgaande jaren zes ‘Stiltevieringen’ (vespers). Dat zijn laagdrempelige meditatieve momenten waarin stilte omlijst wordt met gebed, Bijbellezing en zang.
Dit jaar zijn de Stiltevieringen (vespers)  op de woensdagavond van 19:00 – 19:25 uur. Op die manier kunnen zowel de cantorij van Usselo als die van Haaksbergen een rol spelen  in de stiltevieringen.   
Iedereen is welkom in deze ‘Stiltevieringen’: mensen geworteld in de één of de andere geloofsgemeenschap net zo goed als mensen zonder binding aan welke geloofstraditie ook maar. We kunnen elkaar de ruimte bieden stil te worden en af te stemmen op  de innerlijke stem. Het is een open en oecumenisch initiatief van genoemde protestantse gemeenten.
De stiltevieringen rouleren in ieder geval over de kerkgebouwen van Usselo en Haaksbergen. Misschien belanden we 18 maart in een andere kerk.
4 maart - Protestantse Kerk Usselo aan de Haaksbergerstraat
11 maart - Protestantse Kerk Haaksbergen Jhr. Von Heijdenstraat 4
18 maart - Momentum, Boekelo, Beckumerstraat 169
 (de voormalige Marcellinus kerk)
25 maart - Protestantse Kerk Haaksbergen Jhr. Von Heijdenstraat 4
1 april - Protestantse Kerk Usselo aan de Haaksbergerstraat
8 april - Protestantse Kerk Haaksbergen Jhr. Von Heijdenstraat 4
Dienst volgende week zondag 8 maart
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: Ds. A. Reitsma


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen
Genesis 3:6-9
6De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.
8Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 9Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 
Mattheus 4:1-11
Jezus in de woestijn
41Daarna werd ​Jezus​ door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de ​duivel​ op de proef gesteld te worden. 2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had ​gevast, had hij grote honger. 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de ​Zoon van God​ bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4Maar ​Jezus​ gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de ​duivel​ hem mee naar de ​heilige​ stad en zette hem op het hoogste punt van de ​tempel. 6Hij zei tegen hem: ‘Als u de ​Zoon van God​ bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn ​engelen​ zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus​ antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de ​Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De ​duivel​ nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei ​Jezus​ tegen hem: ‘Ga weg, ​Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de ​Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11Daarna liet de ​duivel​ hem met rust, en meteen kwamen er ​engelen​ om voor hem te zorgen.


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.