PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 22 april 2018 zondagsnieuws 22 april 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 22 april 2018, Oecumenische dienst
De liturgische kleur is wit.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. O. Haasnoot
Ouderling / kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Diaken: Annet Grobben, Koster: Wim Cretier, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn:
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Mevr. G. Pil- ten Kate, Ganzebosweg 200, 7548PT Boekelo,
en als groet en bemoediging naar Danielle Jansen- Verbeek, Henry Dunantlaan 17, 7548AA, Boekelo,


De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, naar Eredienst en kerkmuziek.
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling.
Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven, zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een in initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.
De deurcollecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Dienst volgende week zondag 29 april
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. Janssen uit Losser

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.
Schriftlezingen

Ezechiel 34:1-10
De slechte herders en de goede herder
341De HEER richtte zich tot mij: 2‘Mensenkind, profeteer tegen de ​herders​ van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, ​herders​ van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen ​herders​ niet hun schapen te weiden? 3Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je ​kleren​ en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5Zonder ​herder​ raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.
7Daarom, ​herders, luister naar de woorden van de HEER: 8Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen ​herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, ​herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! 9Daarom, ​herders, luister naar de woorden van deHEER: 10Dit zegt God, de HEER: Ik zal de ​herders​ straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! Johannes 10:11-16
11Ik ben de goede ​herder. Een goede ​herder​ geeft zijn leven voor de schapen. 12Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze ​schaapskooi​ komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)


Gedicht
Mijn kind
Wat ben ik altijd
Blij met jou geweest
Ik mocht je omringen
Met alle zorg en liefde
Die ik in mij had
Ik danste
Met je vreugden mee
En huilde
Om de wonden in je leven
Dan vroeg ik voor jou om moed
Geloof en hoop en liefde
En of de eeuwige bron
Jouw levensweg verlichten zou
Langzaam nemen nu
Mijn krachten af
Het afscheid is nabij
Ik weet dat het je pijn zal doen
Ook als ik eerst misschien
Jouw kind zal zijn
Zoals jij eens het mijne was
Wat ons de toekomst brengen zal
Mijn liefde voor jou
Mag blijven zingen in je hart

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.