PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 23 december 2018 zondagsnieuws 23 december 2018


Z O N D A G S N I E U W S
Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 23 december 2018
De liturgische kleur is paars.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. J. Bouwmeester uit Enschede
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De orde van dienst vindt u op de achterzijde van dit Zondagsnieuws.
De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar de heer ter Heegde hij is 85 jaar geworden en naar de heer Roelvink te Hengelo, hij is 90 jaar geworden.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.
Manyano.
Iederéén heel hartelijk bedankt voor de inzet, voor de actie Manyano. Die naam betekent “Wij doen het samen” en dat is de afgelopen weken wel gebleken. We hebben de afgelopen weken zo’n € 850,00 bij elkaar gebracht. Roel is nog steeds aan het blazen in de adventstijd, dus dat bedrag weten we nog niet, maar dat komt hier nog boven op.
De taarten actie heeft € 318,60 opgebracht. De Kniepertjes € 130,00. De bloemstukjes: € 286,00 en Menno heeft met zijn pianospel nog €17,00 bij elkaar gespeeld. De collecte heeft € 97,48 opgebracht. Geweldig toch dit bedrag.
Nogmaals Hartelijk Dank, De Diaconie.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Kerstnachtdienst maandag 24 december
Usselo: 22.00 uur: Voorganger: ds. Olaf Haasnoot
mmv. Usselo Vocaal o.l.v. Hans Roordink.

De collecte tijdens de Kerstnachtdienst is bestemd voor de Voedselbank, deze collecte wordt hartelijk bij u aanbevolen.

Dienst 1e kerstdag dinsdag 25 december
Usselo 10.00 uur

ds. O. Haasnoot.

Dienst volgende week zondag 30 december

Usselo: 10.00 uur
Voorganger: ds. J. Bekhof uit Hengelo.

Dienst oudejaarsdag maandag 31 december
Twekkelo, 15.00 uur,let op: afwijkende tijd!!
ds. O. Haasnoot.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Orde van dienst

 • de kaarsen op de viertafel en in de adventskrans worden aangestoken.
  Tijdens het aansteken van de 7 kaarsen zingen we gezang 444, vers 1 en 4.
 • intochtslied: lied 304
 • bemoediging en groet, gevolgd door psalm 84, vers 1
 • kyrie-gebed
 • Glorialied: 439, vers 1 en 4
- gebed

 
 • 1e schriftlezing:


Micha 5, 1 – 6
51Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. 2Totdat de vrouw die zwanger is haar ​kind​ heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. 3Hij zal aantreden en hen als een ​herder​ weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 4en hij brengt ​vrede. Wanneer ​Assyrië​ ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven ​herders​ doen opstaan, ja, acht vorsten uit mensen gekozen. 5Met het ​zwaard​ zullen zij ​Assyrië​ kaalslaan, met blinkende wapens Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van ​Assyrië wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt. 6En wat er van ​Jakob​ is overgebleven, te midden van machtige volken, zal zijn als dauw die van de HEER komt, als regendruppels op het groen, dat niets verwacht van een mens en niet naar mensenkinderen uitziet.

 
 • Lied 441, vers 1 en 2
 • 2e schriftlezing:


Lucas 1, 39 – 45
Maria en Elisabet
39Kort daarop reisde ​Maria​ in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis van ​Zacharias​ binnenging en ​Elisabet​ begroette. 41Toen ​Elisabet​ de groet van ​Maria​ hoorde, sprong het ​kind​ op in haar schoot; ze werd vervuld van de ​heilige​ Geest​ 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn ​Heer​ naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het ​kind​ van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de ​Heer​ in vervulling zullen gaan.’

 
 • Lied: 741, vers 1 en 2
 • uitleg en verkondiging
 • orgelspel
 • Lied: 741, vers 3 en 4
 • dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
 • inzameling van de gaven
 • slotlied: lied 433
 • wegzending en zegen
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST, DAARNA EEN FIJNE ZONDAG EN GEZEGENDE KERSTDAGEN! 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.