PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 23 februari 2020 zondagsnieuws 23 februari 2020


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 23 februari 2020
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: ds. W. Janssen uit Losser.
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Gerard Roossink. Organist: Peter Slotman.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Psalm 118 vers 1 t/m 29 en Lucas 5 vers 17 t/m 26


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevr. Deen zij is 90 jaar geworden. Als groet en felicitatie naar mevr. Mulder,zij werd 85 jaar.

De collecten: 1e collecte  Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
Hulp voor mensen zonder papieren.
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 mensen zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, b.v. omdat het land hun herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals wereldhuis in Amsterdam en den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerde helpen met informatie, advies en scholing. Collecteer u mee om dit werk mogelijk te maken ?
2e collecte is voor de Plaatselijke Gemeente.


Voedselbank.
Vanaf zondag 1 maart staan er weer dozen achter in de kerk om u producten voor de voedselbank in te doen.Doet U mee ?


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Dienst volgende week zondag 1 maart. Bevestiging nieuwe ambtsdragers.
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O.Haasnoot.


Agenda: op de woensdagavonden tussen aswoensdag en Pasen worden er stiltevieringen gehouden, tussen 19.00-19.25 uur. De eerste is op 4 maart in Usselo.
Het is een initiatief samen met Buurse -Haaksbergen. Andere locaties volgen nog.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven. DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen Psalm 118 vers 1 t/m 29
1181Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. 2Laat Israël zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –
3het ​huis​ van ​Aäron​ zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – 4wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw.’
5In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’ En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte. 6Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen? 7Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. 8Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen. 9Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mannen met macht. 10Alle volken hadden mij ingesloten – ik weerstond ze met de naam van de HEER – 11ze sloten mij van alle kanten in – ik weerstond ze met de naam van de HEER – 12ze sloten mij in als een zwerm bijen maar doofden snel als een vuur van dorens – ik weerstond ze met de naam van de HEER.
13Jullie sloegen mij en ik viel, maar de HEER heeft geholpen. 14De HEER is mijn sterkte, mijn ​lied, hij gaf mij de overwinning. 15Hoor, gejubel om de overwinning in de ​tenten​ van de rechtvaardigen: de rechterhand van de HEER doet machtige daden, 16de rechterhand van de HEER verheft mij, de rechterhand van de HEER doet machtige daden. 17Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de HEER verhalen: 18de HEER heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. 19Open voor mij de ​poorten​ van de ​gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven. 20Dit is de ​poort​ die leidt naar de HEER, hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf. 22De steen die de bouwers afkeurden is een ​hoeksteen​ geworden. 23Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen. 24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. 25HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed.
26Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij ​zegenen​ u vanuit het ​huis​ van de HEER. 27De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de ​horens​ van het ​altaar. 28U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God. 29Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.


Lucas 5 vers 17 t/m 26 Genezing en vergeving van zonden
17Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook ​farizeeën​ en ​wetgeleerden​ die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit ​Jeruzalem​ waren gekomen. De kracht van de ​Heer​ was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. 18Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. 19Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het ​bed​ door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. 20Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw ​zonden​ zijn u ​vergeven.’ 21De ​schriftgeleerden​ en de ​farizeeën​ begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan ​zonden​ ​vergeven​ dan God alleen? 22Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 23Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw ​zonden​ zijn u ​vergeven” of: “Sta op en loop”? 24Ik zal u laten zien dat de ​Mensenzoon​ volmacht heeft om op aarde ​zonden​ te ​vergeven.’ En hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw ​bed​ en ga naar huis.’ 25En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het ​bed​ waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. 26Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!’


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.