PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 25 maart 2018 zondagsnieuws 25 maart 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 25 maart 2018, Palmpasen
De liturgische kleur is paars.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. A. Fuhrman uit Oldenzaal
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman.
De Cantorij onder leiding van Marion Röber verleent medewerking aan de dienst.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Marcus 11,1-11 en Jes. 50, 4-7
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Ria Spenkelink, Groenelaan 55, 7542 PG, Enschede,
en als groet en felicitatie naar Mevr. Buursink te Enschede.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, naar Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen en leren hen hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
Bij de uitgang is de collecte voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Agenda
Kinder-Passion Usselo
Zaterdag 31 maart om 18 uur, wordt het verhaal van Pasen, op kindvriendelijke en eigentijdse wijze verteld.
Een tocht van het donker naar het licht; beginnend in de schuur van Twentseschuttingen.nl van de familie
Diepeveen, Haaksbergerstraat 811, vlak naast onze kerk en eindigend in de kerk. 
Doelgroep: de kinderen van de basisschool met hun(groot)ouders.
Het gehele programma zal ca. 30 tot 45 minuten duren.
Bij het verenigingsgebouw aan de Lammerinksweg is er gelegenheid tot parkeren voor fiets en auto.
U bent van harte welkom!

Diensten tijdens de Stille week:
Witte Donderdag 29 maart 2018, aanvang 19.30 uur;
Goede Vrijdag 30 maart 2018, aanvang 19.30 uur;
Stille Zaterdag 31 maart 2018, aanvang 22.00 uur.
Dienst volgende week zondag 1 april, eerste paasdag:
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O. Haasnoot
Voorafgaand aan de dienst is het paasontbijt in het verenigingsgebouw, daarom is er na de paasdienst geen gelegenheid voor ontmoeting en koffiedrinken in het verenigingsgebouw.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

Marcus 11,1-11
Intocht in Jeruzalem
111Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de ​Olijfberg, stuurde hij twee van zijn ​leerlingen​ vooruit. 2Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 3En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De ​Heer​ heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’4Ze gingen op ​weg​ en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6Ze zeiden wat ​Jezus​ hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar ​Jezus​ en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de ​Heer. 10Gezegend het komende koninkrijk van onze vader ​David.
Hosanna in de hemel!’ 11Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië.

Jes. 50, 4-7
501Dit zegt de HEER: Waar is de ​scheidingsbrief waarmee ik jullie moeder heb weggestuurd? Of waar is de schuldeiser aan wie ik jullie heb verkocht? Nee, vanwege jullie ​zonden​ zijn jullie verkocht, vanwege je ​wandaden​ is je moeder weggestuurd. 2Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom antwoordde niemand toen ik riep? Zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden? Ontbreekt het mij aan kracht om te redden? Alleen al door te dreigen laat ik de zee droogvallen en vorm ik rivieren om tot woestijn, waarin de vis stinkt door gebrek aan water en van dorst sterft. 3Ik kan de hemel in duisternis hullen en hem bekleden met een rouwgewaad.
Vertrouwen op de HEER die helpt
4God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. 5God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. 6Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. 7God, de HEER, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
H.W. Dekker
Dorsstokhoek 2
7546 LZ ENSCHEDE
Tel. 053-4778999

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.