PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 26 januari 2020 zondagsnieuws 26 januari 2020


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 26 januari 2020
De liturgische kleur is groen


Usselo: 10 uur voorganger: ds. Ds. Ria de Vries, Almelo
Ouderling: Ria Teussink, Collectant:Riet Ploeger, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek, Koster: Henk Aalpol.
Organist: Peter Slotman.

Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
De schriftlezingen staan op de achterzijde.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevrouw Tonnema,  zij is 80 jaar geworden.
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevrouw Van Ulzen. Mevrouw van Ulzen wordt verpleegd in de Posten.


De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Agenda
In de dienst van 9 februari neemt de Cantorij afscheid Marion Röber. Marion heeft de Cantorij jarenlang begeleid en is nu cantor in Haaksbergen.
In de zelfde dienst wordt ook de cheque voor Manyano uitgereikt. 


Dienst volgende week zondag 2 februari
Twekkelo: 10.00 uur: Voorganger: ds. Olaf Haasnoot


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.
Schriftlezingen


Jesaja 49 : 1 – 7
491Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder
heeft de HEER mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam.
2Mijn tong maakte hij scherp als een ​zwaard, hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;
hij maakte me tot een puntige ​pijl, hij stak me weg in zijn ​pijlkoker.
3Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister.’
4Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad. Maar de HEER zal me recht doen, mijn God zal me belonen.’
5Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar om ​Jakob​ naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen – dat ik aanzien zou genieten bij de HEER en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.
6Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van ​Jakob​ op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’
7Dit zegt de HEER, de bevrijder, de ​Heilige​ van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille van de HEER, die betrouwbaar is, de ​Heilige​ van Israël, die jou heeft ​uitgekozen.


Mattheüs 4 : 12 – 24
Begin van Jezus’ verkondiging
12Toen ​Jezus​ hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. 13Hij liet ​Nazaret​ achter zich en ging wonen in ​Kafarnaüm, aan het ​Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en ​Naftali. 14Zo ging in vervulling wat gezegd is door de ​profeet​ ​Jesaja: 15‘Land van Zebulon en ​Naftali, gebied aan de ​weg​ naar zee en aan de overkant van de ​Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon ​Jezus​ zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!’
18Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, ​Simon, die ​Petrus​ genoemd wordt, en zijn broer ​Andreas. Ze wierpen hun ​net​ uit in het meer, het waren ​vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie ​vissers​ van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. 21Even verderop zag hij twee andere broers, ​Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer ​Johannes. Ze waren met hun vader in hun ​boot​ bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de ​boot​ en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.
23Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de ​synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ​ziekte​ en elke kwaal onder het volk. 24Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ​ziekte​ of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen. 


ORDE VAN DIENST voor 26 januari 2020, Usselo; 3 e zondag na Epifanie
Voorganger: ds A.T. (Ria) de Vries, Almelo


Orgelspel
Binnenkomst ambtsdragers
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Intochtslied: psalm 66 vers 1 en 3 (staande)
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: psalm 66 vers 7
Kyriegebed
Glorialied: 210 vers 1 en 3
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Jesaja 49 : 1 – 7
Lied: psalm 139 vers 1, 7 en 8
Schriftlezing: Mattheüs 4 : 12 – 24
Lied: 531
Schriftuitleg
Orgelspel
Lied: 605
Gebeden
Collecte
Slotlied: 422
Wegzending en zegen
Orgelspel
Uitgangscollecte
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.