PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 29 april 2018 zondagsnieuws 29 april 2018

                                                              
                                                            
Z   O   N   D   A   G   S    N   I   E   U   W   S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 29 april 2018
De liturgische kleur is wit.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. W. Janssen uit Losser
Ouderling: Rineke Overbeek, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Psalm 98 vers 1 t/m 9  en Johannes 15 vers 1 t/m 8
De  bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevr C.H. Vreeman - Meijer, De Mans 39, 7548CW, Enschede en als groet en bemoediging naar mevr. J. Meijer-Poorter Laaressingel 139, 7514EN, Enschede.

De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, naar 1 e Collecte is voor De Wonne in Enschede. Het moderne klooster De Wonne is een woongemeenschap in het hartje Enschede. Op 22 april bestond de Wonne al 39 jaar
Mensen die het tijdelijk zwaar hebben worden tijdelijk opgevangen. De kerngroep van de Wonne kijkt samen met bijvoorbeeld het maatschappelijk werk van de gemeente of deze mensen geholpen zijn met een woonplek in de Wonne. Er mag geen sprake zijn van alcohol en drugverslaving. De nieuwe bewoner moet zich kunnen aanpassen aan de huisregels en er moet plek zijn. De financiën van de kerngroep leden gaan in beginsel in één pot. De gasten dragen naar vermogen bij. Ze krijgen geen structurele overheidssubsidie. Daarom is u gift van
harte welkom.
Bij de uitgang  is de collecte voor de plaatselijke gemeente.

Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.    
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.                                                                                          

Agenda
Op 15 mei is er weer een samenkomstin de Gerfkamer achter de kerk voor het “aandachtig bijbel lezen”. Er wordt een psalm of een tekst uit de bijbel gelezen en er wordt met elkaar van gedachten gewisseld wat God wil zeggen in de gelezen tekst. Aanvang 19.00 uur, de samenkomst zal ongeveer anderhalf uur duren.

Dienst volgende week zondag 6 mei 
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O. Haasnoot
Er is ook Kindernevendienst en oppas.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. 
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank. 

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ). 
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!! 
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen

Psalm 98 vers 1 t/m 9

981Een psalm.
Zing voor de HEER een nieuw ​lied: wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn ​heilige​ arm heeft redding gebracht. 2De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn ​gerechtigheid​ onthuld. 3Hij heeft gedacht aan zijn ​liefde​ en trouw voor het volk van Israël. De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God. 4Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit.
5Zing voor de HEER bij de ​lier, laat bij de ​lier​ uw ​lied​ weerklinken. 6Blaas op de ​ramshoorn​ en de trompetten, juich als de HEER, uw ​koning, verschijnt. 7Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met haar bewoners. 8Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen 9voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig​ zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar  recht en wet.

Johannes 15 vers 1 t/m 8

De wijnstok en de ranken
151‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt ​snoeit​ hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie zijn al ​rein​ door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.7Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn ​leerlingen​ zijn.

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.