PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 4 november 2018 zondagsnieuws 4 november 2018Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 4 november 2018, Dankdag voor het gewas
De liturgische kleur is groen.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. G. J. Lambers Heerspink
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Annet Grobbe, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: Wim Cretier, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 56 :1 t/m 5 en Mattheus 15 : 21 - 28
Omdat we vandaag de dankdag voor het gewas vieren zijn er vandaag geen bloemen om weg te brengen. Er zijn ook dit jaar weer mooie bakjes gemaakt. Ze zijn bestemd voor onze zieken en de gemeenteleden van 82 jaar en ouder.
Het zou fijn zijn als u na de dienst een bakje mee neemt om weg te brengen. Op deze manier laten we
zien dat de kerk aan hen denkt. De bakjes staan in het verenigingsgebouw.


De eerste collecte is voor het Najaar Zendingswerk.
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan Comin een kerkelijke organisatie. Deze wil een brug zijn tussen inheemse en niet-inheemsen bevolkingsgroepen. Comin stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het theologisch onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken.
De tweede collecte is voor de Plaatselijke Gemeente.


Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Dienst volgende week zondag 11 november
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. Olaf Haasnoot

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, , Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
Schriftlezingen
Jesaja 56: 1 - 5
 Redding ook voor buitenstaanders
561Dit zegt de HEER:
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die ik breng is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.
2Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet, hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
3De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen:
De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
Ik ben maar een dorre boom.’
4Want dit zegt de HEER:
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, 5hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is.
 
 
Mattheus 15: 21 – 28
Naar Tyrus en Sidon
21En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon.22Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ 23Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ 24Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk vanIsraël.’ 25Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ 26Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ 27Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ 28Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)


 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.