PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 5 januari 2020 zondagsnieuws 5 januari 2020


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 5 januari 2020
De liturgische kleur is wit


Usselo: 10 uur voorganger: ds. Olaf Haasnoot
Vandaag zijn de kinderen ook van harte welkom in de dienst en in de kindernevendienst
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Hans Wooldrik.
Organist: Peter Slotman.


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Jesaja 60, de verzen 1 tot en met 3 en Mattheus 2, de verzen 1 tot en met 12.


De bloemen gaan als groet van ons allen naar de heer en mevrouw Bos.
De bloemen gaan ook als groet en bemoediging naar mevrouw Luunk.


De collecte tijdens de dienst is voor de Leendert Vriel stichting.


Thuis sterven in eigen vertrouwde omgeving is tegenwoordig heel gewoon.40 jaar geleden was dit nog heel ongewoon.
Toen de Enschedeër Fons van Lier in 1976 stervende was, organiseerde zijn vrouw Els Koldewijn alle zorg rondom zijn levenseinde. Daaruit ontstond in1980 de Stichting Leendert Vriel. Dit is een pseudoniem van Fons van Lier. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot de landelijke koepel: Vrijwilligers Pallitatieve Terminale Zorg met meer dan 200 organisaties en ruim 6000 vrijwilligers. Ook uit onze gemeente zijn hiervoor vrijwilligers actief. Uw bijdrage is meer dan welkom voor dit prachtige initiatief.


De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.


Agenda
Ontmoetingsmorgen.
Ook in het nieuwe jaar wordt u weer hartelijk uitgenodigd voor deze gezellige morgen en staat
 op het vertrouwde adres bij Annet Grobben op donderdag 23 januari om 10.30 uur de koffie weer klaar.
We gaan met elkaar in gesprek over allerlei dingen n.a.v. vragen die op kaartjes staan.Ook onze dominee is hierbij aanwezig. 
Het adres is: Oude Haaksbergerdijk 2 Usselo. Graag even een telefoontje: 0534282193 of een mailtje naar ervegrobben@outlook.com.

Dienst volgende week zondag 12 januari
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: dhr. Wijtze Ekker uit Enschede


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
De redactie wenst u allen een goede dienst en een gezegend en gezond 2020.


Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.


Schriftlezingen
Jesaja 60:1-3
Het nieuwe Jeruzalem
601Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
2Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
3Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.


Mattheus 2:1-12
De vlucht voor Herodes en Archelaüs
21Toen ​Jezus​ geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van ​Herodes, kwamen er ​magiërs​ uit het Oosten in ​Jeruzalem​ aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren ​koning​ van de ​Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning​ Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel ​Jeruzalem​ met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en ​schriftgeleerden​ van het volk samen om aan hen te vragen waar de ​messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de ​profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de ​magiërs​ bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het ​kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden naar wat de ​koning​ hun opdroeg, gingen ze op ​weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het ​kind​ was. 10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en vonden het ​kind​ met ​Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het ​kind​ geschenken aan: goud en ​wierook​ en ​mirre. 12Nadat ze in een ​droom​ waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.