PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 6 mei 2018 zondagsnieuws 6 mei 2018

                                                              
                                                            
Z   O   N   D   A   G   S    N   I   E   U   W   S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)



Zondag 6 mei 2018
De liturgische kleur is wit.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.Haasnoot  Viering H.Avondmaal.
Ouderling: Joke Pasman; diaken: Esther Mol en Annet Grobben. Kerkrentmeester: Henk Abbink
Koster: Gerard Roossink  Organist: Peter Slotman.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.
Er is vandaag kindernevendienst, oppasdienst en jeugdkerk.
De schriftlezing is: Joh. 15:9-17

De  bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Anneke Broen-van Eerde  
Helmerzijdeweg te Usselo.
Op 7 mei a.s. wordt dhr. J. Lansink, Goorsedijk 10, 80 jaar en als felicitatie krijgt hij de bloemen.
_________________________________________________________________________________________________________________
De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie, voor het missionair werk.
Project:    Help de nieuwe kerk in het hartje Deventer.
Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.
Bij de uitgang  is de collecte voor de plaatselijke gemeente.
_________________________________________________________________________________________________________________
Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.    
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.                                                                                          

Agenda
Op 15 mei is er weer een samenkomst in de Gerfkamer achter de kerk voor het “aandachtig bijbel lezen”. Er wordt een psalm of een tekst uit de bijbel gelezen en er wordt met elkaar van gedachten gewisseld wat God wil zeggen in de gelezen tekst. Aanvang 19.00 uur, de samenkomst zal ongeveer anderhalf uur duren.

Dienst volgende week zondag 13mei 
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. De Jonge uit Enschede.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695. 
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank. 

Redactie.
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ). 
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!! 

De redactie wenst u een fijne dienst en een goede zondag!




Bij het H.Avondmaal: Vrede wensen met een lied
Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde,
Vrede wens ik je toe.
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied
    1.Ga dan op weg naar een toekomst 
    van vreugde en vrede,
    Zoek reisgenoten om samen 
    die weg te betreden.
    En valt het zwaar, 
    steun en bemoedig elkaar,
    Liefde verlicht dan je schreden.
2.Ga dan op weg om je eigen geluk 
uit te delen,
Zo kunnen wij wat gebroken was, 
liefdevol helen.
Geen hongersnood: 
wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
    3.Ga dan op weg, deel je dromen, 
    je hoop, de verhalen,
    Geef elkaar kracht om, op zoek naar 
    nieuw land, niet te falen.
    Als wij dat doen, 
    blijft onderweg ’t visioen
    Liefde en warmte uitstralen. 
Zegen met gezongen amen (3)
Johannes 15:9-17 9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn ​liefde:10je blijft in mijn ​liefde​ als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn ​liefde​ blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar ​liefhebben​ zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere ​liefde​ dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen ​slaven​ meer, want een ​slaaf​ weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij ​uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 









 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.