PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 7 oktober 2018 zondagsnieuws 7 oktober 2018


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 7 oktober 2018
De liturgische kleur is groen.
Twekkelo: 10 uur voorganger: ds. W. Janssen uit Losser
Vandaag is er kindernevendienst en oppasdienst.
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman.

Na de dienst bent u weer van harte welkom in het Kulturhus.

De schriftlezingen zijn: Jesaja 55 vers 6 t/m 13 en Marcus 6 vers 30 t/m 44
De bloemen gaan als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. Grooters en naar mevr. Van Ulzen beiden hebben in het ziekenhuis gelegen en zijn al even weer thuis.

De collecten: tijdens de dienst is de collecte bestemd voor Reach another Foundation. Deze organisatie is nauw met Boekelo verbonden. Tineke Dikken een gemeente lid, haar tweelingbroers gaan in Ethiopië kinderen opereren met een waterhoofdje of open ruggetje. Een aangeboren afwijking, wat ontstaat door een tekort aan folium zuur tijdens de zwangerschap.
Dit deden ze spontaan na hun pensionering in 2009 en is nu uitgegroeid tot deze geweldige organisatie. Er worden nu in Ethiopië zelfs neurochirurgen opgeleid die dit werk kunnen overnemen, zo worden duizenden baby’s geholpen, zodat ernstige hersenschade kan worden voorkomen want anders overlijdt het kindje voordat het één jaar is.
Maar voorkomen is beter dan genezen en zijn nu samen met de Ethiopische overheid een voorlichtingscampagne gestart over welke voedingsmiddelen foliumzuur bevatten en het gebruik van tabletten. U begrijpt dat uw geld heel goed terecht komt.
Bij de uitgang is de collecte bestemd voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Agenda
Op 20 oktober gaan we met de Jeugd onder leiding van Henk Blik het Wad verkennen. Het zal een mooie zwerftocht vanaf Noordpolderzijl worden. We hopen op mooi weer. Wil je mee, wadlopen of liever op of beschut achter de dijk verblijven, meld je dan aan bij Rineke Overbeek. Meer informatie in de Drieklank van september.
21 oktober is er een oecumenische dienst met de RK gemeente Boekelo in de Marcellinuskerk in Boekelo.
Op 24 oktober start het programma van de Vrouwenvereniging van Twekkelo en Boekelo om 17.00 uur bij de Zevenster in Oele.

Dienst volgende week zondag 14 oktober
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. M. van der Meer uit Almelo

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen
Jesaja 55 vers 6 t/m 13
6Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal ​vergeven.
8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – ​spreekt de HEER.
9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er ​zaad​ is om te ​zaaien​ en brood om te eten –
11zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
12Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in ​vrede​ zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.
13Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtenstruiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven,
het is een eeuwig en onvergankelijk teken.


Marcus 6 vers 30 t/m 44
Het teken van de broden
30De ​apostelen​ kwamen weer terug bij ​Jezus​ en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.
32Ze voeren met de ​boot​ naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan ​Jezus​ en de ​apostelen. 34Toen hij uit de ​boot​ stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder ​herder, en hij onderwees hen langdurig. 35Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn ​leerlingen​ naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 36Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.’ 37Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd ​denarie​ brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ 38Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’ 39Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. 40Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. 41Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn ​leerlingen​ om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. 42Iedereen at en werd verzadigd. 43Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 44Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.


 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.