PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 8 maart 2020 zondagsnieuws 8 maart 2020


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 8 maart 2020
De liturgische kleur is paars


Usselo: 10 uur voorganger: ds. A. Reitsma
Ouderling: Roel ter Borg, Collectant: Bea ter Heege, Kerkrentmeester: Paul Swank, Koster: Henk Aalpol.
Organist: Peter Slotman.


Handen (niet) schudden
Het is u vast opgevallen dat u, bij de begroeting bij binnenkomst in de kerk, de hand niet is geschud. Dat is niet zonder reden.
Zoals bekend zijn er ook in Overijssel mensen besmet met het Coronavirus. 
Voor uw en onze gezondheid heeft de kerkenraad, mede naar aanleiding van de adviezen van het RIVM, besloten dat we u voorlopig de hand niet schudden.
Bij het verlaten van de kerk zullen de predikant en de ouderling van dienst wel bij de uitgang staan om u een goede zondag of week te wensen, maar zij zullen u ook daar de hand niet schudden.
De kerkenraad rekent op uw begrip voor deze beslissing.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn: Exodus 34: 17-35 en Matteüs 16: 28 – 17: 13


De collecten: tijdens de dienst voor de diaconie en bij de uitgang voor de plaatselijke gemeente.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen.
Allen die iets te vieren hebben.

Voedselbank.
Achter in de kerk staan een aantal dozen voor de voedselbank. Daarin kunt u de gebruikelijke houdbare producten in doen.
Helaas zijn er nog steeds mensen afhankelijk van de voedselbank. Doet U mee?.


Dienst volgende week zondag 15 maart
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: Ds. M.C. van der Meer uit Assen


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen
Exodus 34: 17-35
17Maak geen ​godenbeelden.
18Vier steeds het ​feest van het Ongedesemde brood, en wel op de daarvoor vastgestelde dagen van de maand ​abib, de maand waarin jullie weggetrokken zijn uit ​Egypte. Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, zoals ik je heb opgedragen.
19Alles wat als eerste de moederschoot verlaat behoort mij toe. Ieder ​eerstgeboren​ mannelijk dier van je kudde is voor mij, zowel van je runderen als van je schapen en ​geiten. 20Elk ​eerstgeboren​ veulen van een ezel moet je vrijkopen met een schaap of ​geit. Koop je het niet vrij, dan moet je het de nek breken. Ook alle oudste zonen moet je vrijkopen.
Niemand mag met lege handen voor mij verschijnen.
21Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden, ook in de ​ploegtijd​ en in de oogsttijd.
22Vier het ​Wekenfeest​ wanneer je de eerste opbrengst van de tarweoogst binnenhaalt, en het Inzamelingsfeest wanneer het jaar ten einde loopt. 23Driemaal per jaar moeten alle mannen voor de Machtige, de HEER, de God van Israël, verschijnen. 24Ik zal de andere volken voor jullie verdrijven en je een uitgestrekt gebied geven; niemand zal dan je akkers in bezit durven nemen wanneer je driemaal per jaar op ​reis​ gaat om voor de HEER, je God, te verschijnen.
25Als je een ​offerdier​ voor mij slacht, mag het ​bloed​ van het dier alleen vloeien wanneer er niets aanwezig is dat ​zuurdesem​ bevat, en van het ​offerdier​ voor het pesachfeest mag niets tot de volgende morgen bewaard worden.
26De allereerste opbrengst van je akker moet je naar het ​heiligdom​ van de HEER, je God, brengen.
Een geitenbokje mag je niet koken in de melk van zijn moeder.’
27De HEER zei tegen ​Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een ​verbond.’ 28Veertig dagen en veertig nachten bleef ​Mozes​ daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het ​verbond, de ​tien geboden, op de platen.
29Mozes​ daalde de ​Sinai​ af, met de twee platen van het ​verbond​ bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. 30Toen ​Aäron​ en de andere Israëlieten de glans op ​Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, 31maar ​Mozes​ riep hen bij zich. ​Aäron​ en de ​leiders​ van het volk kwamen bij hem en ​Mozes​ sprak met hen. 32Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de ​Sinai​ gezegd had. 33Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. 34Steeds wanneer ​Mozes​ voor de HEER verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als ​Mozes​ de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, 35zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.


Matteüs 16: 28 – 17: 13
28Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de ​Mensenzoon​ en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’
Een stem uit de hemel
171Zes dagen later nam ​Jezus​ ​Petrus, ​Jakobus​ en diens broer ​Johannes​ met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn ​kleren​ werden wit als het licht. 3Plotseling verschenen aan hen ​Mozes​ en ​Elia, die met ​Jezus​ in gesprek waren. 4Petrus​ nam het woord en zei tegen ​Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie ​tenten​ opslaan, een voor u, een voor ​Mozes​ en een voor ​Elia.’ 5Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6Toen de ​leerlingen​ dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7Jezus​ kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, ​Jezus​ was alleen.
9Toen ze van de berg afdaalden, gebood ​Jezus​ hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de ​Mensenzoon​ uit de dood is opgewekt.’ 10De ​leerlingen​ vroegen hem: ‘Waarom zeggen de ​schriftgeleerden​ toch dat ​Elia​ eerst moet komen?’ 11Hij antwoordde: ‘Elia​ zou inderdaad komen en alles herstellen. 12Maar ik zeg jullie dat ​Elia​ al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de ​Mensenzoon​ door hun toedoen moeten lijden.’ 13Toen begrepen de ​leerlingen​ dat hij op ​Johannes de Doper​ doelde.
Orde van dienst 8 maart 2020
Tweede zondag in de Veertigdagen
Usselo
voorganger: ds. Oane Reitsma
organist: …
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.