PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 9 februari 2020 zondagsnieuws 9 februari 2020


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 9 februari 2020
De liturgische kleur is groen
Usselo: 10 uur voorganger: ds. Ds.O.Haasnoot
Ouderling: Jan ter Mors Collectant:Rob Verschoor, Kerkrentmeester: Riette Wissink, Koster: Wim Cretier Organist: Peter Slotman. Mmv de Cantorij.


Vandaag het afscheid van Marion Röber. Marion heeft de Cantorij jarenlang begeleid en is nu cantor in Haaksbergen. In deze dienst wordt ook de cheque voor Manyano uitgereikt. 


Bij het aansteken van de kaarsen zingen we de eerste twee coupletten van lied 600.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


De schriftlezingen zijn Psalm 42 en Mattheus 5:13-16


De bloemen
gaan als groet en bemoediging naar Mevr. Lippinkhof. Zij heeft een heupoperatie ondergaan.
En als groet bemoediging naar de heer Leefers.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
Allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

collecten:
1e collecte:Is voor de Protestantse Kerk (Catechese en Educatie)
De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen gaan geven voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk, om verder te groeien in hun rol.

2e collecte is voor de Plaatselijke Gemeente.

Informatie over aktie Kerkbalans2020.
Nadat de kerkrentmeesters deze week de ontvangen toezeggingen voor actie Kerkbalans 2020 hebben geteld, blijkt dat u als gemeente een bedrag van € 65.000 heeft toegezegd. Nog niet alle brieven zijn retour ontvangen en wij hopen dan ook dat dit bedrag in de komende tijd nog zal oplopen om zo inhoud te kunnen geven aan het thema “Kerk zijn we samen”.
Iedereen, die een toezegging heeft gedaan, en alle vrijwilligers, die aan deze actie hebben meegewerkt, willen wij hartelijk danken. Mocht u nog geen bedrag hebben toegezegd en toch financieel aan onze kerk willen bijdragen, dan kunt u dat uiteraard ook direct op onze bankrekeningen overmaken.
Over de actie Kerkbalans van het afgelopen jaar kunnen we nog melden, dat we inmiddels alle toezeggingen hebben ontvangen. Ook hiervoor geldt onze hartelijke dank.

Dienst volgende week zondag 16 februari
Usselo 10.00 uur: Voorganger: ds. Olaf Haasnoot
Viering maaltijd van de Heer.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!

Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.