PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Beleidsplan Beleidsplan
Missie

De protestantse Gemeente van Usselo leeft en werkt vanuit het Woord van God. Zij is een pluriforme geloofsgemeenschap met een diversiteit aan geloofsbelevingen. Zij wil een gemeenschap zijn, die zich open opstelt voor een ieder die zoekt naar de relatie God en mens in deze tijd. Daarbij heeft ze een rijke traditie en laat ze zich kennen door te investeren in  gastvrijheid naar anderen en verbondenheid met elkaar en andere geestelijke of maatschappelijke instellingen en zo een open gemeenschap te zijn.

Uitdagingen voor de jaren 2014-2019
Er zijn drie woorden uit onze missie, die we willen uitwerken in uitdagingen voor de komende jaren. Deze begrippen hebben ieder twee componenten, naar binnen toe en naar buiten. Dit kan vertaald worden in een interne aangelegenheid en naar een missionaire activiteit
Gastvrijheid

Een bijbels verhaal:
Het begrip gastvrijheid stamt al uit de periode van Abraham (Genesis 18). Door zijn gastvrijheid te tonen aan mensen, die op het heetst van de dag voorbij komen, geeft hij onderdak aan engelen, die een boodschap hebben van een nieuwe toekomst. Gastvrijheid betekent toelaten van mensen en aandacht hebben voor mensen, Dat kunnen mensen zijn, die geestelijk hun huis zijn kwijt geraakt en nu op zoek zijn naar een Godshuis. Het kan ook om materiële zaken gaan als uitzetting of dreiging van uitzetting.
Als gemeente willen we die gastvrijheid laten zien aan mensen die langs komen in ons kerkgebouw. We willen het welkom inhoud geven door mensen het idee te geven van een veilig huis, waar zij hun plaats mogen innemen. Samen met anderen ontstaat er weer een nieuwe toekomst
Gastvrijheid in de missionaire betekenis staat voor het onderdak geven aan projecten waarbij mensen geen dak boven het hoofd meer hebben of in een situatie terecht zijn gekomen, waar zij geen veilig “thuis “meer ervaren.
Voor de dienst zorgen we dat er een hartelijk welkom is en in de dienst zorgen we ervoor, dat mensen zich niet buiten gesloten voelen. Na de dienst drinken we koffie of thee in het verenigingsgebouw.

Verbondenheid

Bijbels verhaal:
Het begrip verbondenheid stamt ook al uit de tijd van Abraham Genesis 32. Vaak wordt Jacob en Esau gezien als een teken van verzoening, maar verbondenheid gaat eraan vooraf. Ze zijn als broeders met elkaar verbonden en door de Eeuwige worden ze telkens op het pad van de ander gezonden. Daarbij zijn de nodige aarzelingen, maar uiteindelijk vinden ze elkaar.
Verbond heeft te maken met een verbinding die er gemaakt wordt tussen God en mensen en mensen onderling. Verbond gaat ook verder op regelgeving. De verbondspartners bewijzen hun verbondenheid door trouw aan het verbond te blijven en zo trouw aan elkaar. In deze tijd worden langdurige verbindingen vaak verbroken. Er moet weer sprake zijn van verbondsvernieuwing, waarbij mensen een bepaalde tijd besluiten om elkaar te blijven zoeken.
Het verbond met God duidt eerder op een geheimenis waarin er inzet en betrokkenheid van beide zijden wordt gevraagd.

Verbondenheid met andere gemeenten kan goed zijn als het om een bepaalde koers gaat, waarbij je elkaar tot hulp kan zijn. Het is van belang aan te geven wat je met elkaar wilt bereiken, zodat ook duidelijk is dat de doelstelling is bereikt.
De gemeente is als gemeenschap van mensen heel verschillend. Ieder heeft zijn of haar eigen geloofsbeleving. Die komen in gesprekken bij elkaar. Daar zullen verschillen onderzocht kunnen worden en verschillen zullen er altijd blijven. Het samen zoeken geeft verbondenheid. Er zullen activiteiten gedaan moeten worden om de verbindingen te versterken. Daarbij gaan we uit van een kerngroep die verbindingen legt met de mensen buiten haar groep. Iedere nieuwe verbinding heeft een risico in zich. Dat risico zullen we telkens nemen in de hoop, dat we invulling kunnen geven aan het woord verbondenheid.
Verbondenheid als missionaire taak maakt, dat verbindingen worden aangegaan met allerlei groeperingen in de samenleving, die ook streven naar het doel dat wij voor ogen hebben. We sluiten niemand zomaar uit, integendeel we laten van ons horen, dat we die kant uit willen gaan en zoeken actief contacten.
Er bestaan al samenwerkingsverbanden met de Rooms Katholieke Kerk in ons geval met de St Marcellinusparochie te Boekelo.

Openheid

Bijbels verhaal:Lucas 7:36 vv. en Lucas 15
Het begrip openheid komen we tegen bij Jezus, die een prostitutee omgaat en met tollenaars eet. Waar anderen hun grenzen trekken en God niet meer ontdekken in de ander, ontdekt Jezus dat de ander ook op zoek is naar God en hij opent de weg
We gaan inhoud geven aan het woord openheid door een gemeente te zijn, waar het voor buitenstaanders goed toeven is. Iedereen zal de gemeenschap mogen ervaren als een stuk warmte en geborgenheid, waar iedereen “thuis “mag komen.
De diensten zullen een open karakter hebben, waardoor het voor mensen die nauwelijks bekend zijn met religieuze beleving of met onze protestantse gemeente goed is mee te maken wat er gebeurt. Ieder die mee wil doen is vrij om deel te nemen aan de diensten en de gebruiken. Na de dienst is er koffie thee drinken in het verenigingsgebouw. Openheid is open staan voor nieuwe, andere meningen
Ondanks de tijden, waarin steeds minder mensen naar de kerk toe willen komen, zou de kerkgemeenschap wat meer diversiteit in de dienst kunnen aanbrengen, zodat verschillende groeperingen aan hun trekken zouden kunnen komen. Een dienst voor jong heeft een andere doelgroep op het oog dan een oecumenische dienst
Openheid als missionaire activiteit betekent dat we ons laten zien als een kerkgemeenschap die zich opent voor wat er in de wereld gebeurt veraf, maar ook heel dichtbij wat er in onze buurt gebeurt. De gemeente maakt inzichtelijk waar ze voor staat en wat zij ziet als kerk in de wereld zijn.


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.