PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 27 mei 2018 zondagsnieuws 27 mei 2018

Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 27 mei 2018 .
De liturgische kleur is wit.

Usselo: 10 uur voorganger: ds. G.J. Bouwmeester.
Ouderling: Rineke Overbeek Diaken: Annet Grobben en Mieke Lippinkhof Kerkrentmeester: Paul Swank Koster: Rene Jongejeugd. Organist: Peter Slotman.

Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Exodus 3 vers 1-6 en Johannes 3: 1-16.

De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar dhr. en mevr. Ter Steege aan de Rechterveldbrink 419 te Enschede. Zij waren op 23 mei j.l. 60 jaar getrouwd.
Als groet en bemoediging naar mevr. Gerdien Beuink, Hengelosestraat 447 te Enschede.

De collecten:
1e collecte: Voor de Hezenberg te Hattem.
Dit is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg met gebaseerd op een christelijke identiteit. Uiteraard verwelkomen wij ook mensen die niet gelovig zijn. Wij helpen onze gasten om duurzame veranderingen in hun persoonlijk leven en omstandigheden te realiseren. Onze programma’s zijn gebaseerd op onze christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Wat ons verbindt is dat we met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.
2e collecte plaatselijke gemeente.
Ontmoetingsmorgen.
Wij willen u er graag op attenderen, dat er weer een ontmoetingsmorgen is op donderdag 14 juni om 10.30 uur bij Annet Grobben. Oude Haaksbergerdijk 2
Graag van te voren een mail naar: of via de telefoon:
053-4282193. Geen vervoer? Wij komen u graag halen.
Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.

Dienst volgende week zondag 3 juni
Twekkelo 10.00 uur voorganger ds. O.Haasnoot

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.

Schriftlezingen
Exodus 3, vers 1-6
31Mozes​ was gewoon de schapen en ​geiten​ van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische ​priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de ​Horeb, de berg van God. 2Daar verscheen de ​engel​ van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. ​Mozes​ zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat ​Mozes​ dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! ​Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde ​Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je ​sandalen​ uit, want de grond waarop je staat, is ​heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van ​Abraham, de God van ​Isaak​ en de God van ​Jakob.’ ​Mozes​ bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

Johannes 3, vers 1-16
31Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam ​Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht naar ​Jezus​ toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’3Jezus​ zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het ​koninkrijk van God​ zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg ​Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5Jezus​ antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het ​koninkrijk van God​ binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en ​geest. 6Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de ​Geest​ is geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de ​Geest​ geboren is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg ​Nikodemus.10‘Begrijpt u dit niet,’ zei ​Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent?11Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de ​Mensenzoon?
14De ​Mensenzoon​ moet hoog verheven worden, zoals ​Mozes​ in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 


 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.