PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 30 september 2018 zondagsnieuws 30 september 2018Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 30 september 2018
De liturgische kleur is groen.


Usselo: 10 uur; voorganger: ds. H. Cohen Stuart-Fens
Ouderling: , Diaken: Annet Grobben, Kerkrentmeester: Jan Beerenbroek, Koster: Rene Jongejeugd, Organist: Peter Slotman. M.m.v. de cantorij o.l.v. Marion Rober.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.
De schriftlezingen zijn: Numeri 21:4-9 en Marcus 9:38-50.
De bloemen gaan als groet en felicitatie naar
mw. Leefers en mevr. Wevers.Beide zijn 80 jaar geworden.
Als groet en bemoediging naar dhr. Haarman die een pols heeft gebroken.


We leven mee met
de heer Lippinkhof, - is weer thuis uit ziekenhuis
met de heer Wesseler,
hr. Haarman, wegens ziekte/ongeval;
en met allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven of die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Collectes.
1e collecte is voor militairen die een PTSS (posttraumatisch stress syndroom) hebben opgelopen.
Militairen ervaren tijdens hun uitzending naar oorlogsgebied of vredesmissie soms dusdanig ingrijpende gebeurtenissen dat deze in een later stadium van hun leven verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De klachten kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn.
De emoties die met een trauma gepaard gaan, kunnen soms lang worden verdrongen. Nieuwe gebeurtenissen kunnen er echter voor zorgen dat ze soms jaren later alsnog tevoorschijn komen. Een PTSS kan dan ook op elk moment in je leven optreden. Het activiteitencentrum, wat een onderdeel is van de behandeling. Kan een extraatje goed gebruiken.
2e Plaatselijke gemeente.
Dienst volgende week zondag 7 oktober.
Twekkelo 10.00 uur: Voorganger: ds. W. Janssen uit Losser.
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.


DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST EN DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


Schriftlezingen
Numeri 21: 4 – 9
De koperen slang
4Van de Hor trokken ze verder in de richting van de ​Rode Zee; ze moesten immers om ​Edom​ heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. 5‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ verweten ze God en ​Mozes. ‘Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water, en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien.’ 6Toen stuurde de HEER giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. 7Daarop ging het volk naar ​Mozes. ‘We hebben gezondigd,’ zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt. ​Bid​ tot de HEER dat hij ons van die slangen verlost.’ ​Mozes​ bad voor het volk, 8en de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.’ 9Mozes​ liet een ​koperen slang​ maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de ​koperen slang, bleef in leven.


Marcus 9: 38 -50
Onderricht
38Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ 39Jezus​ zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. 40Wie niet tegen ons is, is voor ons. 41Ik verzeker je: wie jullie een ​beker​ water te drinken geeft omdat jullie bij ​Christus​ horen, die zal zeker beloond worden.
42Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een ​molensteen​ om zijn nek in zee gegooid werd. 43Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de ​Gehenna​ te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. 45Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de ​Gehenna​ geworpen worden. 47En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het ​koninkrijk van God​ binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de ​Gehenna​ geworpen worden,48waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.
49Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de ​vrede.’
(De schriftlezingen worden alleen afgedrukt als er voldoende ruimte op het Zondagsnieuws is.)


 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL73 FVLB 0225 3252 41

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.