PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 18 november 2018 zondagsnieuws 18 november 2018



Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 18 november 2018
De liturgische kleur is groen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. W.Janssen uit Losser
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Koster: Gerard Roossink, Organist: Marion Rober (vervangster van Peter Slotman).
Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.

De schriftlezingen zijn: Psalm 118 en Marcus 10:46-52
De bloemen gaan als groet en felicitatie van ons allen naar mevr. Lammeren,  (zij was jarig) en als groet en felicitatie naar mevr.Ter Heegde  (ook jarig).

De collecten:
1e collecte: voor de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem.
2e collecte is voor de plaatselijke gemeente.

Actie Manyano. Vanaf 2 december gaan we taart eten bij de koffie gedoneerd door gemeenteleden. Er zijn nog maar enkele taarten nodig, voor 2,9 en 16 december. Zelf bakken mag maar een gekochte taart is ook goed!
Kerststukjes worden verkocht op zondag 16 december, heeft u nog lege bakjes, graag!
Op dinsdag 11 december gaan we weer kniepertjes bakken voor het project Manyano. We doen dit in het verenigings gebouw van de kerk. Mensen die hier aan mee willen doen zijn van harte welkom om te helpen. We kunnen om 18.30 uur beginnen. Beslag zal aanwezig zijn.De kniepertjes worden zondag 16 december verkocht. De opbrengst komt geheel ten goede aan Manyano.Wilt u liever thuis bakken is dat ook geen probleem. We verkopen ze per 10 in een zakje. Deze kunt u dan zondag 16 decemberafgeven voor de verkoop. Voor deelname kunt u zich opgeven bij Joke Pasman of bij Bep ter Mors.
Wij leven mee met
mevr. Ter Mors-Leussink,  en nu opname in het MST;
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Agenda
Op zaterdag 15 december om 14.30 is de seniorenmiddag vanuit het Open Venster werk.


Dienst volgende week zondag 25 november -gedachtenis der gestorvenen-
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds. O.Haasnoot,

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!


Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, mag vanaf nu naar Greetje van de Valk, , Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.


Psalm 118
Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –het huis van Aäron zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw.’In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’ En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mannen met macht.Alle volken hadden mij ingesloten – ik weerstond ze met de naam van de HEER –
ze sloten mij van alle kanten in – ik weerstond ze met de naam van de HEER –ze sloten mij in als een zwerm bijen maar doofden snel als een vuur van dorens – ik weerstond ze met de naam van de HEER.Jullie sloegen mij en ik viel, maar de HEER heeft geholpen.De HEER is mijn sterkte, mijn lied, hij gaf mij de overwinning.Hoor, gejubel om de overwinning in de tenten van de rechtvaardigen: de rechterhand van de HEER doet machtige daden,de rechterhand van de HEER verheft mij, de rechterhand van de HEER doet machtige daden.Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de HEER verhalen:de HEER heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood.Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven.Dit is de poort die leidt naar de HEER, hier gaan de rechtvaardigen binnen.
Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf.De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden.Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen.
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed.Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God.Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
Marcus 10, 46 - 52
Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. ezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.  






 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-10 30 14 92

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.