PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 6 januari 2019 zondagsnieuws 6 januari 2019


Z O N D A G S N I E U W S
Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 6 januari 2019 Driekoningen, doopgedachtenis.
De liturgische kleur is wit.
Usselo: 10 uur voorganger: ds. O.Haasnoot.
Ouderling: Jan ter Mors Diaken: Mieke Lippinkhof , Kerkrentmeester: Paul Swank ,
Koster: Rene Jongejeugd Organist: Peter Slotman.
Er is oppasdienst en kindernevendienst.


Na de dienst is er in het verenigingsgebouw gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom.


We hebben voor 2019 elke zondag bij het aansteken van de kaarsen:
lied 598: Als alles duister is…..
Orde van dienst zondag 6 januari 2019 – deze wordt vermeld omdat de liederen niet op het bord kunnen worden aangebracht.
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Toespraak van de voorzitter van de kerkenraad
Psalm 72:1,6.
Begroeting
Kyrie gebed
Loflied 885
Gebed
Woord tot de kinderen
Lied 513
Jesaja 60:1-6
Matteus 2:1-12
Lied 520
Overdenking
Lied 969
Gebeden
Collecte
Slotlied 982
Zegen
Amen, amen, amen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar fam. De Rijke,  en mevr. Oosterveld .

De collecten:
1e Collecte is voor de Leendert Vriel stichting.
Thuis sterven in eigen vertrouwde omgeving. Tegenwoordig heel gewoon maar 30 jaar geleden was dit nog heel ongewoon. Toen de Enschedeër Fons van Lier in 1976 stervende was, organiseerde zijn vrouw Els Koldewijn alle zorg rondom zijn levenseinde. Daaruit ontstond in 1980 de stichting Leendert Vriel. Dit is een pseudoniem van Fons van Lier. Inmiddels uitgegroeid tot de landelijke koepel. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Met meer dan 200 organisaties en ruim 6000 vrijwilligers.
2e collecte is voor de plaatselijke gemeente.

Ontmoetingsmorgen . Ook in het nieuwe jaar wordt u weer hartelijk uitgenodigd voor deze gezellige morgen. Bij Annet op donderdag 24 januari om 10.30 uur aan de Oude Haaksbergerdijk 2 te Usselo. Graag even een telefoontje: 0534282193 of een mailtje naar .
Wij leven mee met
allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.
allen, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.


Dienst volgende week zondag 13 januari
Usselo: 10.00 uur: Voorganger: ds.M. Schepers-v.d.Poll

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: of met één der ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: ) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: ).
Bij het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of voor een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden, is het prettig als naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding wordt doorgegeven.
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
DE REDACTIE VAN ZONDAGSNIEUWS WENST U EEN GOEDE DIENST, DAARNA EEN FIJNE ZONDAG.


 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.